Ceza Muhakemesinde Şikayet

I. Ceza Muhakemesinde Şikayet Nedir? Şikayet, mağdur veya suçtan zarar görenin yetkili mercilere başvurarak, suç teşkil eden fiil dolayısıylasoruşturma ve kovuşturma yapılması yönündeki iradesini açıklamasıdır. Şikayet, soruşturulması ve kovuşturulması için şikayet şartı aranan suçlar için yapılmaktadır. Takibi şikayete bağlanmış suçlar,...

Uyuşturucu Ticareti Suçu

I. Uyuşturucu Ticareti Suçu ve Cezası Nedir? Uyusturucu veya uyarıcı maddeler, kişinin kullanması ile birlikte bedeninde uyuşturucu veya uyarıcı etki meydana getiren ve fiziksel ve psikolojik bağımlılık yapan maddelerdir. Uyuşturucu ticareti suçu ağır cezayı gerektiren bir suçtur. Türk Ceza Kanununun...

Yabancıların Teminat Yatırma Yükümlülüğü

I. Genel Olarak Yabancıların Türk mahkemelerinde dava açabilmesi, davaya katılabilmesi ve icra takibi yapabilmesi için yabancıların teminat yatırma yükümlülüğü bulunmaktadır. Teminat, Türk mahkemelerinde yabancıların açacağı davalarda mahkemenin yapacağı yargılama giderleri ve karşı tarafın uğrayacağı muhtemel zararı güvence altına almak amacıyla...

Yazılı Sözleşme ile Kiralanan Taşınmazın Kira Süresinin Bitmesi Durumunda Tahliye Emri

Türk Borçlar Kanunu'nun kira ilişkisini düzenleyen hükümleri "Genel Hükümler" "Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları" ve "Ürün Kiraları" olarak ayrılmıştır. Konut ve çatılı işyeri kiralarında özel hükümler geçerlidir. Örnek No:13 Yazılı sözleşme ile kiralanan taşınmazın kira süresinin bitmesi durumunda tahliye emri...

Kira Nereye Ödenmelidir?

I. Kira Nereye Ödenmelidir? Kira bedelleri, kiraya verenin banka hesabına ödenmelidir. Sözleşmenizde eğer kira bedelinin ödeneceği bir banka hesabı belirtilmişse, belirtilen banka hesabına ödenmesi gerekmektedir. Kira bedelini ödemek, kiracının asli edim borcu olup kira sözleşmesinin en önemli unsurudur. Elden Kira...

İcra Takibi Süreci

İcra Takibi Süreci İcra takibi süreci takibe konu hakla ve dayanak belgelere göre farklılık gösterilebilir. lcra takip türleri genel olarak 1. İlamlı İcra 2. İlamsız İcra 2.1. Genel Haciz Yoluyla Takip 2.2. Kambiyo Senetlerine Özgü Takip 2.3. Rehnin/İpoteğin Paraya Çevrilmesi...

1 Yıldan Kısa Süreli Kira Sözleşmeleri

Konut ve çatılı işyeri kira sözleşmelerinin geçici kullanıma özgülenmemesi şartıyla 1 yıldan kısa süreli olarak yapılması da mümkündür. 1 yıldan kısa süreli kira sözleşmeleri, sözleşmenin yenilenmesi konusunda kafa karıştırıcı olabilir. Bu yazıda 1 yıldan kısa süreli kira sözleşmeleri bakımından yenilenme...

Komşuluktan Kaynaklanan Elatmanın Önlenmesi Davası

I. Elatmanın Önlenmesi Davası Komşuluktan kaynaklanan elatmanın önlenmesi davası, kişilerin mülkiyet haklarını korumaları için açabilecekleri bir davadır. Türk Medeni Kanunu'nun 683'üncü maddesinde; “Bir şeye malik olan kimse, hukuk düzeninin sınırları içinde, o şey üzerinde dilediği gibi kullanma, yararlanma ve tasarrufta...

Zorunlu Onarım ve Tadilat Nedeniyle Tahliye Davası

I. Genel Olarak Türk Borçlar Kanunu'nun 350'nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci bendinde; "Kiralananın yeniden inşası veya imarı amacıyla esaslı onarımı, genişletilmesi ya da değiştirilmesi gerekli ve bu işler sırasında kiralananın kullanımı imkânsız ise, belirli süreli sözleşmelerde sürenin sonunda, belirsiz süreli...

Yargı Harçları ve Avanslar 2024

I. Harç Nedir? 1. Tanım Harç, Arapça kökenli bir kelime olup çıkma, harcama anlamına gelmektedir. Harç, konularına göre devletin yaptığı hizmetlerden yarar görenlerden, işlerini yaptırmak amacıyla yalnız o işle ilgili olarak alınan para şeklinde tanımlanmaktadır. Bununla birlikte vergiye göre konumu...

Çekişmeli Boşanma Davası

I. Çekişmeli Boşanma Davası Nedir? Boşanma, eşlerin evliliklerini karşılıklı veya tek taraflı çıkan sorunlar neticesi sonlandırmalarıdır. Boşanma davası, evlilik birliği devam eden bir çiftteki eşlerden birinin veya her ikisinin talebi üzerine Aile Mahkemelerine boşanma dilekçesi ile başvurup evliliği sona erdirmek...

Yeni Malikin İhtiyacı Nedeniyle Tahliye Davası

I. Yeni Malikin İhtiyacı Nedeniyle Tahliye Davası Konut ve çatılı işyerlerinde malik değişse de kira sözleşmesi devam eder. Malikin değişmesiyle birlikte kira sözleşmesi sona ermez. Bu sebeple eski malikle yapılan sözleşme, yeni malikle de devam edecektir. Fakat Türk Borçlar Kanunu'nun...

Cinsel Saldırı Suçu

I. Türk Ceza Kanununda Cinsel Saldırı Suçu Cinsel saldırı suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 102’nci maddesinin ilk iki fıkrasında; “Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlâl eden kişi, mağdurun şikâyeti üzerine, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel...

Anlaşmalı Boşanma Davası

I. Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir? Anlaşmalı boşanma davası, tarafların boşanma ve boşanmanın mali sonuçları, çocukların durumları hakkında anlaşarak evliliklerini sonlandırmalarıdır. Eşlerin boşanma şartlarında anlaşarak birlikte başvurması veya davayı açan eşin davasının diğer eşçe kabul edilmesidir. Bu boşanma türü, Türk Medeni...

Kira Ödemeyen Kiracı İçin Ne Yapılmalıdır?

Kira ödemeyen kiracı kiralanandan tahliye edilebilir ve kira alacağı kiracıdan tahsil edilebilir. Bu iki sürecin tek seferde icra takibi ile yapılması mümkündür. Ancak kira ödemeyen kiracının tahliyesi için her halükarda tahliye davası açılması gerekecektir.

Aile Konutu

I. Aile Konutunun Tanımı Aile konutu, eşlerin beraberce seçmiş oldukları ve varsa çocukları ile birlikte yaşadıkları ailenin yaşam merkezini oluşturan konuttur. AiIe, kanun hükümlerine göre yapılan bir evlilikle meydana gelmektedir. Resmi olmayan beraberlikler, kanun önünde aile olarak sayılmamaktadır. Eşlerin hayatlarının...

Tahliye Taahhütnamesi Nedeniyle Tahliye Süreci

Tahliye taahhütnamesi, kiracının, kiraladığı konutu veya işyerini belirli bir tarihte boşaltacağını taahhüt ettiği yazılı belgedir. Tahliye taahhütnamesi nedeniyle tahliye süreci için iki yöntem izlenebilir. Bunlardan ilki icra takibi başlatmak ikincisi ise doğrudan dava açmak olacaktır.

Basit Yargılama Usulü

I. Genel Olarak Basit Yargılama Usulü 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda, yazılı yargılama usulü ile basit yargılama usulü olmak üzere iki temel yargılama usulü benimsenmiştir. Esas itibariyle yazılı yargılama usulü asliye hukuk mahkemelerinde uygulanır. Basit yargılama usulü ise sulh hukuk...

Tahliye Taahhütnamesi Nedir?

Tahliye taahhütnamesi en basit tanımıyla; kiralanan bir konutun veya çatılı işyerinin belli bir tarihte tahliye edileceğinin kabul edildiği taahhüttür. Tahliye taahhüdü; Türk Borçlar Kanunu'nun 352'inci maddesinin birinci fıkrasında düzenlenmiştir. Bu kanuni düzenlemeye ek olarak bir çok Yargıtay İçtihadı ile de uygulama alanı bulunmaktadır.

Tutuklama ve Tutukluluğa İtiraz

I. Tutuklama Nedir? Tutuklama, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 100 ila 108’inci maddeleri arasında düzenlenen, suç işlediği yönünde kuvvetli şüphe bulunan kişinin sahip olduğu hürriyetin, kaçmasını veya delilleri karartmasını engellemek amacıyla kısıtlanmasıdır. Bir koruma tedbiridir. Tutuklama kararını sadece hakim verebilmektedir. Soruşturma aşamasında...

Kira Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir. Kir sözleşmesi; apartman dairesi, bina, mülk gibi taşınmaz için söz konusu olabileceği gibi otomobil, telefon veya başkaca bir taşınır eşya için söz konusu olabilir.

Kiracı Hakları – Kiracının Hakları Nelerdir?

Kira sözleşmesinin, konut, işyeri gibi taşınmazlar için yapılabileceği gibi taşınırlar için de yapılması mümkündür. Bu yazıda bahsi geçen kiracı hakları münhasıran "Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmeleri" için düzenlenmiştir. Kiracının Hakları Nelerdir? Konut ve/veya çatılı işyeri kira sözleşmesi, her iki...

Boşanma Davası Süreci

Boşanma davası süreci özetle boşanma dilekçesinin hazırlanması, davanın açılması, karar verilmesi, istinaf ve temyiz olarak saymak mümkündür. Ancak her bir aşama ayrı öneme sahiptir. Boşanma dilekçesinin hazırlanmasından boşanma kararının kesinleşmesine kadar uzun bir süreç geçebilecektir. I. Boşanma Dava Dilekçesinin Hazırlanması...

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

I. Boşanma Davası Nasıl Açılır? Boşanma davası eşlerden birinin yetkili aile mahkemesine vereceği boşanma dilekçesi ile açılmaktadır. Dava dilekçesinin adliyeye gidilerek, E Devlet (UYAP Vatandaş) sistemiyle ya da avukat aracılığıyla verilmesi mümkündür. Boşanma davası açarken -adli yardım talebi yoksa- harç...

Boşanma Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

I. Boşanma Dilekçesi Nedir? Boşanma dilekçesi , eşlerden birinin boşanma talebiyle yetkili mahkemeye sunduğu dava veya karşı dava dilekçesidir. Mahkemeye sunulan boşanma dilekçesi ile boşanma davası süreci başlayacaktır. II. Boşanma Dilekçesi Nasıl Hazırlanır? Boşanma dilekçesi Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na göre bir...

E Devlet Boşanma Davası Açma Mümkün Mü?

Eşlerden birinin, yetkili aile mahkemesine vereceği dilekçe ile boşanma davası açması mümkündür. E Devlet sisteminde geliştirilen; UYAP Vatandaş Portal sistemi sayesinde; Elektronik İmza veya Mobil İmzaya sahip vatandaşların internet sistemi üzerinden e devlet boşanma davası açma mümkündür. UYARI : Bu...

Tahliye Kararlarına İcranın Geri Bırakılması

Konut ve çatılı işyeri kira sözleşmelerinden kaynaklanan tahliye kararlarının sonucu özellikle kiracı açısından önemlidir. Aleyhine tahliye kararı verilen kiracı verilen kararın doğru olmadığını düşünüyorsa ne yapmalıdır? Bu yazıda tahliye kararlarına icranın geri bırakılması süreciyle ilgili bilgi verilecektir. I. Sulh Hukuk...

Kiracı Nasıl Çıkarılır? Kiracının Tahliyesi

I. Kiracı Nasıl Çıkarılır? Kiracının Tahliyesi Konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracının tahliyesi ancak Türk Borçlar Kanunu'nda sayılan nedenler ile mümkündür. Bu yazıda kiracının tahliyesi sebepleri ile "Kiracı Nasıl Çıkarılır?" sorusunun cevabına yönelik bilgi vereceğiz. II. Kiracının Tahliyesi Sebepleri Türk...

10 Yıllık Kiracının Tahliyesi

Konut ve çatılı işyeri kira sözleşmelerinde kiracının tahliyesi kanunda sayılan haller ile mümkündür. Türk Borçlar Kanunu'nun 347'inci maddesinde 10 yıllık kiracının tahliyesi hususunda özel düzenlemelere yer verilmiştir. Kanuna göre kiraya verenin sözleşme süresinin bitimine dayanarak sözleşmeyi sona erdirme hakkı yoktur....

Ticari Defterler ve Delil Niteliği

I. Ticari Defter Nedir? Ticari işletmelerin hesaplarının ve kanunda belirtilen diğer işlemlerin gerekli usul ve esaslara göre kaydedildiği defterlerdir. Tacirler, işletmesiyle ilgili borç, alacak ilişkilerini ve mali durumlarını gösteren şekilde ticari defterler tutmak zorundadır. 1 İşletme ile ilgili bilançolar, geçmişteki...

İtirazın Kaldırılması

İtirazın kaldırılması, itiraz edilen icra takibinin devamı için İcra ve İflas Kanunu'nda öngörülen başvuru yoludur. Bu sayede alacaklının alacağına kavuşması yargıalamayı gerektirmeden mümkün kılınmıştır. İcra takibinin türüne ve alacaklının ispata yarar delillerine göre, itirazın kesin kaldırılması, itirazın geçici kaldırılması, tahliye...

Kiracının Ölümü

Sözleşmeler kural olarak kişisel borç doğurur. Ancak kira sözleşmelerinde kiracının ölümü sözleşmeyi sona erdiren bir neden değildir. Taşınır, taşınmaz ve ürün kiraları için kiracının ölümü durumunda kanunda özel düzenlemelere yer verilmiştir. I. Kiracının Ölümü Durumunda Genel Düzenleme Türk Borçlar Kanunu'nun...

İhtiyati Tedbir

I.İhtiyati Tedbir Tanımı Bazı durumlarda dava sonucunda, davacı tarafın dava konusu mal veya hakka ulaşması tehlikeye düşebilir. Örneğin davalı, dava sırasında dava konusunu üçüncü bir kişiye devredebilir. İşte bu gibi durumların önlenmesi için dava sırasında veya öncesinde çekişmeli mal veya...

Bilgi Edinme Hakkı

I. Bilgi Edinme Hakkının Tanımı ve Kapsamı Bilgi edinme hakkı, kişilerin kural olarak her türlü konuda, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının kayıtlarında yer alan her türlü bilgi ve belgelere hiçbir kısıtlama olmaksızın ulaşabilmesidir.1 Kişilerin bilgi ya da belgenin onaylı bir...

Vasi Atanması Usulü, Vasinin Hak ve Yükümlülükleri

I. Vasi Atanması Vasi, küçüğün veya kısıtlının kişisel ve maddi menfaatlerini korumak için vesayet makamı tarafından atanan kişidir. 412’nci maddeye göre vesayet makamı vesayet altına alma kararından sonra bu görevi yerine getirebilecek yetenekte olan ergin kişiyi vasi olarak atayacaktır. Ancak...

Vesayet Nedenleri

I. Vesayet Nedir? Vesayet , velâyet altında bulunmayan küçüklerin ve çeşitli nedenler yüzünden kendilerini ve/veya mallarını idare etmekten yoksun velâyet altına alınmamış erginlerin korunması ve onların temsil edilmesi maksadıyla kabul edilen devletçe yapılandırılmış hukukî bir müessesedir 1 Genel anlamda vesayetin...

İhalenin Feshi Sebepleri

İcra ve İflas Kanunu uyarınca ihale ile satılmasına karar verilen malın mevzuata uygun satılması gerekecektir. İhaleye konu mal hacizli olabileceği gibi ortaklığın giderilmesine de konu olabilecektir. İhalenin kanunda ve yönetmelikte öngörülen usule aykırı olması durumunda ise ilgililerin İhalenin feshi sebepleri...

İcra Mahkemesi Yargılama Usulü

I. İcra Mahkemesi İcra mahkemeleri icra ve iflas hukuku kapsamında uyuşmazlıkların çözülmesi, alacaklıların veya borçluların haklarını koruma amacıyla kurulmuş özel mahkemelerdir. İçra mahkemelerinin kuruluş, görev ve yetkileri Anayasa’nın 142’inci maddesine dayanmaktadır. İcra mahkemesi hakimi; kendisine bağlanan icra ve iflas dairelerinin...

İtirazın Kaldırılması ve Tahliye

I. Genel Olarak İtirazın kaldırılması ve tahliye, icra hukuk mahkemesinde genelde birlikte açılan bir kanun yoludur. İcra hukuk mahkemesine “itirazın kaldırılması ve tahliye” talebinde bulunabilmek için öncelikle tahliye talepli olarak başlatılan icra dosyasının varlığı gerekir. İcra ve İflas Kanunu, “adi...

Delil Tespiti

I. Delil Tespiti Nedir? Delil tespiti; ileride açılacak veya mevcut dava ile ilgili delillerin bazı şartlar altında zamanından önce toplanıp emniyet altına alınması anlamına gelmektedir.1 2 3 Mevcut delillerin kaybolmasını, yok olmasını veya ileri sürülmesinde güçlük çıkmasını önlemek amacı taşır....

Takip Talebi

I. Takip Talebi Nedir? Takip talebi, alacaklının icra dairesinden birşeyin yerine getirilmesi amacını güden taraf işlemidir. Paranın ödenmesi, teminatın verilmesi, bir şeyin yapılması, bir şeyin yapılmaması veya teslimi takıp talebinin konusunu oluşturacaktır. İcra ve İflas Kanunu sistematiğine göre takip türleri;...

Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru

I. Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Nedir? Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru,temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla Türkiye Cumhuriyeti 1982 Anayasası’na 12 Eylül 2010 yılı referandumu ile girmiş ve 23/09/2012 tarihinden itibaren uygulanmaya başlamıştır. Anayasa’nın 148’inci maddesinin üçüncü fıkrasında; “Herkes anayasada güvence...

Kira Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk

I. Arabuluculuk Nedir? Arabuluculuk, hukuki uyuşmazlık yaşayan tarafların, aralarındaki uyuşmazlığın çözümü için bir araya gelmesidir. Taraflar, tarafsız ve bağımsız bir arabulucu tarafından bir araya gelir. Böylelikle birbirleri ile konuşmaları, müzakerede bulunmaları sağlanır. Genel olarak menfaatlerine uygun en iyi çözümü kendilerinin...

İcra Memur Muamelesini Şikayet

I. Genel Olarak İcra dairelerindeki her türlü iş ve işlem mevzuatın öngördüğü şekilde yapılmalıdır. İcra memurlarının yaptığı işlemlere karşı icra mahkemesine şikayet yoluna başvurulabilir. Kısaca bu yola “icra memur muamelesini şikayet” denilmektedir. Şikayet takip hukukuna ilişkin kendine özgü bir kanun...

Mehir Yasal mı?

I. Mehir Nedir? Mehir, İslam hukukunda kocanın evlenmenin dini akdi sırasında veya devamı sırasında bazen de sona ermesi halinde kadına verdiği veya vermeyi taahhüt ettiği belirli bir mal veya paradır. Başlık parasının aksine mehir evlenmenin bir ön şartı değildir ve...

Alışveriş Merkezi Kira Sözleşmesi

I. Alışveriş Merkezi Kira Sözleşmesi Alışveriş merkezi; bir yapıya veya alan bütünlüğü içinde yapılar topluluğuna, en az beş bin metrekare satış alanına, içinde en az biri büyük mağaza niteliğini taşımak şartıyla beslenme, giyinme, eğlenme, dinlenme, kültürel ve benzeri ihtiyaçların bir...

Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesi

I. Genel Olarak Ön ödemeli konut satış sözleşmesi; alıcının, satış bedelini, malın tesliminden önce doğrudan satıcıya ya da satıcı adına açılmış bir banka hesabına peşin olarak veya taksitlerle yatırmayı, satıcının da satış bedelinin bir kısmı ya da tamamı ödendikten sonra...

Tahliye Talepli İcra Takibi

Tahliye talepli icra takibi, bir taşınmazın tahliyesi ve teslimine ilişkin olarak düzenlenecek takip talebiyle mümkündür. Takip talebi yetkili icra dairesine verilmelidir. İcra dairesi; takip talebine göre ilamlı veya ilamsız takipte icra, ödeme ve/veya tahliye emri düzenler. Takibin türü de elinizdeki...

Özenle Kullanma ve Komşulara Saygı Nedeniyle Tahliye Davası

I. Kiracının Kiralananı Özenle ve Komşulara Saygı Gösterme Yükümlülüğü Türk Borçlar Kanunu'nun 316’ncı maddesi hükmü uyarınca kiracı, kiralananı sözleşmeye uygun olarak özenle kullanma ve kiralananın bulunduğu taşınmazda oturan kişiler ile komşulara gerekli saygıyı göstermekle yükümlüdür. II. Kiracının Özenle Kullanma Yükümlülüğüne...

Tahliye Taahhütnamesi Nasıl İptal Edilir?

Ülkemizde yaşanan konut ihtiyacı, emsal kira ücretlerinin yükselmesi ve yenilenen kira dönemleri için yüzde 25 artış oranı ile sınırlandırılması nedeniyle bir çok kiraya veren kiracısını tahliye etmek için bir yol arıyor. Başvurulan yollarda ise en başta tahliye taahhütnamesi ile tahliye...

Tebligat ve Tebligatın Usulsüzlüğü

I. Tebligat Nedir? Tebligat, idari kurumlar ve yargı mercileri, mahkemeler, tarafından ilgili kişiye görevli memur aracılığı ile gönderilen; bilgilendirme ve belgelendirme özelliği bulunan bir usul işlemidir. Bununla beraber Tebligt ile ilgili Kanun ve Yönetmelik hükümleri tamamen şeklidir. Ve gerek tebliğ...

Medeni Usul Hukukunda Yargılamaya Hakim Olan İlkeler

I. Genel Olarak Hukuk Muhakemelerine Hakim Olan İlkeler Medeni usul hukukuna hakim olan ilkeler, usul hukukunda yıllar boyunca süren uygulamalar ve yargılamanın hangi esaslar çerçevesinde yapılacağı tartışmaları sonunda meydana gelen ilkeleri ifade etmektedir. Bu ilkelerin çoğu insan haklarıyla doğrudan bağlantılıdır....

Dava Dilekçesi

I. Dava Dilekçesi Hazırlamadan Önceki Hazırlık Aşaması 1. Dava Nedir? Dava, Türk Dil Kurumu’ndaki anlamına göre: “Korunmanın bir hüküm ile sağlanması için yargı organlarına yapılan başvuru” anlamı taşımaktadır. 1 Hukuki bir terim olarak dava; “başkaları tarafından hakkı ihlal edilen veya...

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi

I. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinin Tanımı ve Hukuki Niteliği Türk Borçlar Kanunu’nun 611’inci maddesinde; “Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, bakım borçlusunun bakım alacaklısını ölünceye kadar bakıp gözetmeyi, bakım alacaklısının da bir malvarlığını veya bazı malvarlığı değerlerini ona devretme borcunu üstlendiği sözleşmedir.”...

Özel Üniversiteler Ne Kadar Zam Yapabilir?

I. Özel Üniversitelerinin Kar Gütmeme Amacı Her özel üniversite, vakıf üniversitesidir ve kamu tüzel kişiliğine sahiptir. Vakıf üniversiteleri de devletin denetimi altında olup Yükseköğretim Kurulu’na bağlı hareket etmek zorundadır. Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği 4’üncü maddesinde; “Vakıf Yükseköğretim Kurumu: Kazanç amacına...

Taşınır Satış Sözleşmelerinde Ayıptan Doğan Sorumluluk

Taşınır satışı Türk Borçlar Kanunu’nun 209’uncu maddesinde düzenlenmiş ve taşınmaz sayılanlar dışında kalanların satışının olduğu ifade edilmiştir. Ayıp sorumluluğu, Türk Borçlar Kanunu’nun 219 ila 231’inci maddeleri arasında düzelenmiştir. Satıcının satılan malda bulunmasını vaat ettiği özelliklerin bulunmamasından veya satılan malın niteliğini...

Kira Ne Zaman Ödenmelidir?

Kira sözleşmelerinde genelde kira bedellerinin ne zaman ve ne şekilde ödenmesi gerektiği yer almaktadır. Taraflar arasında bu konuda anlaşma yoksa; kira ne zaman ödenmelidir? Bu yazıda genel olarak kira bedellerinin ne zaman ödenmesi gerektiği anlatılmaktadır. Kiracının kirayı geciktirmesi durumunda neler...

Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi

I. Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi Nedir? Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi, ileride bir taşınmazın kararlaştırılan koşullarla satışının gerçekleştirilmesini sağlayan, kişisel hak ve borç doğuran, alıcısına taşınmaz satışını isteme olanağı veren, tapu siciline şerhi mümkün olan, iki taraflı ve resmi biçimde noterde...

Kiralananın Erken Teslimi

Konut ve çatılı işyeri kira sözleşmelerinde kiracının konuta ya da işyerine ihtiyacının kalmaması ya da yeterli gelmemesi, maddi gücünün değişmesi, beklenmedik farklı bir durumun meydana gelmiş olması gibi sebepler ile kiralananın erken teslimi söz konusu olabilmektedir. I. Belirli Süreli Kira...

Anonim Şirket Kuruluşu

I. Anonim Şirket Türk Ticaret Kanunu’nun 329. maddesi uyarınca anonim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız mal varlığıyla sorumlu bulunan şirkettir. Pay sahipleri, sadece taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile ve ancak şirkete karşı sorumlu olurlar....

Malik ve Kiraya Verenin Tahliye Davası Açma Hakkı

I. Kiraya Veren, Malik Olmak Zorunda Mı? Kira sözleşmesi, bir bedel karşılığında geçici bir süre için tarafa veya başkasına ait taşınır veya taşınmaz malın veya bir hakkın kullanımını sağlayan sözleşmedir. Kira sözleşmesinin tarafları, kiraya verilen maldan bedel karşılığı yararlanan kiracı...

Kira Sözleşmesinin Vekaleten Yapılması

I. Vekalet Sözleşmesi ve Şekli Unsuru Vekalet sözleşmesi, vekilin, vekalet vereni menfaatine ve iradesine uygun olarak bir iş görme borcu altına girdiği sözleşmedir. Sözleşme ile kararlaştırılan veya teamülün bulunduğu hallerde vekil ücret talep edebilmektedir. Bu şekilde müvekkilin ücret ödemekle yükümlü...

2B Arazisi Nedeniyle Kullanım Kadastrosu Tespitine İtiraz Davası

Orman niteliğini kaybetmiş araziler kadastro açısından orman sınırları dışına çıkarılır. Orman Kanun’un 2’inci maddesinin B fıkrasında düzenlendiği için bu arazilere "2B Arazisi" denilmektedir. Sonradan düzenlenen kanunlarda da 2/B alanları şeklinde tanımlamalara yer verilmiştir. Orman sınırları dışına çıkartılan 2B Arazileri devlete...

Kasten Öldürmeye Teşebbüs & Kasten Yaralama

Bir eylemin hangi suç tipine girdiği ceza hukuku açısından son derece önemlidir. Suç eylemlerinin neler olduğunun kanunda tanımlanmış olması hukuk devleti ilkesinin bir gereğidir. Ancak bazı suç eylemlerinin hangi suç tipini oluşturduğunu tespit etmek her zaman kolay değildir. Bu yazıda,...

Anahtar Teslim Tutanağı ve Kiralananın Teslimi

I. Anahtar Teslim Tutanağı Nedir? Bir çok kiracı ve kiraya veren tarafından kiralanan daire veya işyerinin iadesinde anahtarlar teslim edilmekte ise de buna dair yazılı bir belge düzenlenmemektedir. Hatta öyle ki çoğu zaman anahtarlar emlakçıya ya da kiraya verenden başka...

Yürütmenin İnternet Erişimini Engellemesi

I. İnternet ve İfade Özgürlüğü İnternet, yaşadığımız yüzyılın en önemli kitle iletişim aracıdır. Kişilerin bilgiye kolay ve hızlı ulaşmasını sağlayan vazgeçilemez bir araçtır. 1 İnternete erişim hakkı; basın hürriyeti, ifade özgürlüğü, bilim ve sanat hürriyeti, bilgi edinme ve bilgiye ulaşma...

Ceza Muhakemesinde Silahların Eşitliği İlkesi

Özet Silahların eşitliği ilkesi, adil yargılanma hakkının bir unsuru olup iddia ve savunma makamının eşit şartlarda yargılamada hükme etki edebilmesidir. Çalışmamın ilk bölümünde silahların eşitliği ilkesinin tanımını, tarihi kökenini ve uygulanma zamanını açıkladım. Çalışmamın ikinci bölümünde ise silahların eşitliği ilkesinin...

Tahliye Taahhütnamesinde Eşin İmzası Yoksa Geçersiz Midir?

Tahliye taahhütnamesi bilindiği üzere, kiracının belirli bir tarihte kiralananı tahliye edeceğine dair kiraya verene verdiği yazılı bir taahhüttür. Bir çok kiracı veya kiraya veren tarafından; tahliye taahhütnamesinde eşin imzası yoksa geçersiz olduğu şeklinde bir algı vardır. Ne yazık ki çoğu...

Boş Tahliye Taahhütnamesi Geçerli Midir?

Tahliye taahhütnamesi, kiracının kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı taahhüt ettiği yazılı belgedir. Türk Borçlar Kanunu'na göre tahliye taahhütnamesinin "kiralananın tesliminden sonra" düzenlenmiş olması gerekir. Aksi takdirde tahliye taahhütnamesi geçerli olarak kabul edilemeyecektir. Tahliye taahhütnamesinin kiralanın tesliminden sonra mı önce mi...

Kiracının Konutunun Olması Nedeniyle Tahliye

Konut kira sözleşmelerinde kiracının tahliye edilmesi için nedenler kanunla sınırlandırılmıştır. Bu nedenle kiraya veren kiracısını ancak Türk Borçlar Kanunu'nda sayılan nedenler ile tahliye edebilecektir. Kiracının konutunun olması nedeniyle tahliye nedeni de 352'inci maddede düzenlenen tahliye nedenlerinden biridir. Kiracının veya birlikte...

Türkiye’ye Vize Başvurusu

I. Vize Nedir? 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’na göre vize kısaca Türkiye’de en fazla doksan güne kadar kalma hakkı tanıyan ya da transit geçişi sağlayan izin belgesini ifade eder. Türkiye’de doksan güne kadar kalacak yabancılar, vatandaşı oldukları veya...

Sağlık Turizmi Şirketi Nasıl Kurulur?

Yabancıların Türkiye'de sağlık turizmine olan ilgisi giderek büyüyor. Sağlık Turizmi sektörü yatırımcılar için de gözde alanlardan biri haline gelmeye başladı. Peki sağlık turizmi faaliyetleri yürütebilmek için Sağlık Turizmi Şirketi Nasıl Kurulur? Bu soruyu cevaplamadan önce sağlık turizmi ile ilgili bazı...

Tahliye Taahhütnamesine Karşı Aile Konutu İtirazı Tartışması

Bilindiği üzere tahliye taahhütnamesine dayalı olarak kiracının tahliyesi sağlanabilmektedir. Ancak bir çok hukukçu; kiralananın "aile konutu" olduğu durumlarda tahliye taahhütnamesinin geçersiz olduğunu ifade etmektedir. Ancak konu tek bir cümle ile ifade edilecek basitlikte değildir. Tahliye taahhütnamesine karşı aile konutu itirazı...

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası

Konut ve çatılı işyeri kira sözleşmelerine kiraya verenin kira sözleşmesini sonlandırmasının sınırlı sebebi vardır. Bu sebeplerden biri de kiraya verenin ya da bakmakla yükümlü olduğu kişilerden birinin kiralanan konut veya çatılı işyerine ihtiyacı olması durumudur. Kısaca İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası olarak adlandırabiliriz.

İdarenin Sorumluluk Nedenleri

İdarenin sorumluluk nedenleri denince öğretide ‘’İdarenin kusura dayanan sorumluluğu’’ ve ‘’Kusursuz sorumluluk halleri’’ şeklinde iki farklı sorumluluk nedeni kabul edilmektedir. İdarenin kusura dayanan sorumluluğunda özel hukuk kabulünün aksine; idarenin yalnız görevlilerinin fiillerinden veya onların seçiminden değil, aynı zamanda hizmetin kurulmasından...

Boşanma Davasında Ziynet Eşyaları

I. Ziynet Eşyaları Nedir? Ziynet eşyaları, değerli madenlerden üretilen takılardır. Nikah, düğün, kına gecesi gibi evliliğe dair merasimlerde gelin ve damada takılan; Bilezik, Kolye, Gerdanlık, Takı seti, Saat, Küpe, Yüzük gibi takılar ve paralar ziynet eşyasıdır. Çeyrek altın, yarım altın,...

Boşanma Sebepleri: Eşler ve Aileler Arasındaki Davranışlar

I. Boşanma Sebepleri: Eşler ve Aileler Arasındaki Davranışlar Eşler, evlilik birliğin mutluluğunu elbirliğiyle sağlamakla, birlikte yaşamak, birbirine sadık kalmak ve yardımcı olmakla yükümlüdür. Bununla beraber eşler birbirlerine ve birbirlerinin ailelerine saygı göstermekle yükümlüdür. Ayrıca eşler, birbirlerini kendi ailelerine karşı da...

Boşanma Sebepleri: Ekonomik Şiddet

Boşanma Sebepleri: Ekonomik Şiddet Ekonomik şiddet; evlilik birliği içerisindeki eşlerin birbirlerini maddi bakımdan zor durumda bıraktığı, kişisel gelişimini kısıtladığı eylemler olarak tanımlanabilmektedir. Eşlerin çalışma hayatlarının kısıtlanması veya engellenmesi ekonomil şiddettir. Ayrıca çalışması için zorlama ve baskı yapılması da aynı şekildedir....

Boşanma Sebepleri: Eşlerin Kusurlu Davranışları

Eşler, birbirlerine saygı ve sevgi göstermelidir. Eşlerden birinin diğerine; fiziksel, psikolojik, ekonomik veya cinsel şiddet uygulaması boşanma sebebidir. Eşler birbirlerine karşı saygı yükümlülüklerine dikkat ederek davranmalıdırlar. Bu yükümlülüğe aykırı davranışlar, eşlerin kusurlu davranışları sayılır; boşanma davasında eşe kusur olarak yüklenir. Bu durum somut olaya göre belirlenmektedir. Eşler, mutluluğu elbirliğiyle sağlamak ve çocukların bakımına, eğitim ve gözetimine beraberce özen göstermekle, birlikte yaşamak, birbirine sadık kalmak ve yardımcı olmak zorundadırlar.

Boşanma Sebepleri: Eşlerin Kötü Söz ve Söylemleri

I. Eşlerin Kötü Söz ve Söylemleri Nedir? Evlilik birliği içerisinde eşler birbirlerine sevgi ve saygı duymakla yükümlüdür. Eşlerden birinin diğerine; Hakaret etmesi, Aşağılaması, Psikolojik şiddet uygulaması, Beddua etmesi, Tehdit etmesi eşlerin kötü söz ve söylemleri olarak kabul edilecektir. Türk Medeni...

Boşanma Sebepleri: Güven Sarsıcı Davranış

Güven Sarsıcı Davranış Nedir? Evlilik birliği devam ettiği sürece, eşlerin birbirlerine karşı sadakat yükümlülüğü mevcuttur. Eşlerin birbirlerine karşı sadakat yükümlülüğüne aykırı davranışları ağırlığına göre güven sarsıcı davranış olarak sayılabilmektedir. Örneğin; cinsel ilişki zina sebebidir. Fakat karşı cins ile duygusal içerikli...

Avukata Nasıl Vekaletname Verebilirim?

Türkiye’de bulunan avukatların bir kişiyi veya şirketi resmi makamlara ve mahkemelere karşı temsil edebilmesi için usulüne uygun olarak vekaletname verilmesi gerekmektedir. Avukatlar kural olarak vekaletname olmaksızın resmi makamlardan bilgi edinebilirler, dosya inceleyebilirler, danışmanlık hizmeti verebilirler. Ancak resmi makamlar ve mahkemeler...

Yabancı Şirket Ortaklarının ve Müdürlerinin Çalışma İzni

I. Çalışma İzni Yabancı Şirket Ortaklarının ve Müdürlerinin Çalışma İzni, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca resmi bir belge şeklinde düzenlenen ve geçerlilik süresi içinde yabancıya Türkiye’de çalışma ve ikamet hakkı veren izin belgesidir. Türkiye’de çalışmak isteyen yabancıların çalışma izni alması...

Avukatlık Ücreti Nedir? Nasıl Belirlenir?

I. Avukatlık Ücreti Nedir? Avukatlık bir meslek olup, avukatlık faaliyeti olarak sunulan hizmetler ücrete tabidir. Avukatın sunduğu her türlü hizmet; bilgi, birikim, mesai ve çalışmasının ürünüdür. Avukatın hizmet sunduğu kişiye “iş sahibi” ya da bizim de tercih ettiğimiz ifadesiyle “müvekkil”...

Hukuk Davalarında; İlk İtirazlar

İlk İtiraz Nedir? İlk itiraz davanın esasına girmeye engel olan ve davanın başında ileri sürülmesi gereken usule ilişkin itirazlardır. Diğer bir ismi dava engelleridir. Yargılamanın geçerliliğini etkileyen usule ilişkin savunma mekanizmasıdır. İlk İtirazlar Nelerdir? İlk itirazlar Hukuk Muhakemelelri Kanunu'nun 116'ıncı...

Hukuk Davalarında; Dava Şartları

Dava Şartları Nedir? Dava şartları, bir davanın esası hakkında inceleme yapılması ve karar verilebilmesi için varlığı veya yokluğu zorunlu olan şartlardır. Davanın şartları dava açılabilmesi için değil, mahkemenin davanın esasına girebilmesi için gerekli olan şartlardır. Mahkeme, dava şartlarının mevcut olup...

Aidat Borcunu Ödemeyen Kiracı Hakkında Ne Yapılabilir?

I. Kiracının "Aidat" Ödemesi İle İlgili Yasal Düzenlemeler 1. Kat Mülkiyeti Kanunu Açısından “Ortak Gideler” Kat irtifakı, kat mülkiyeti ve toplu yapılarda ana gayrimenkullerin ve ortak yerlerin kullanılması, onarımı ve aynına ilişkin için bir kısım masraflar söz konusudur. Örneğin apartmanda...

Elkoyma

Birinci Bölüm; Genel Elkoyma I. Elkoyma Nedir? Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği’nin 4’üncü maddesinde elkoyma; “suçun veya tehlikelerin önlenmesi amacıyla veya suçun delili olabileceği veya müsadereye tâbi olduğu için, bir eşya üzerinde, rızası olmamasına rağmen, zilyedin tasarruf yetkisinin kaldırılması işlemi” şeklinde tanımlanmıştır. Elkoyma,...

Kira Tespit Davası

I. Kira Tespit Davası Nedir? Kira tespit davası, konut ve çatılı işyeri kira sözleşmeleri için kira bedelinin belirlenmesine ilişkin dava olarak tanımlanabilmektedir. Kir tespit davası, kira bedelinin; kira sözleşmesinde hiç belirlenmemiş olması halinde açılabilmektedir. Ayrıca beş yıldan uzun süreli veya...

İdari Gözetim Kararına İtiraz

İdari gözetim kararı , hakkında sınır dışı kararı verilmiş veya uluslararası koruma başvurusu yapmış yabancılar hakkında kanundaki şartlar altında karar verilebilen, geri gönderme merkezlerinde tutularak özgürlüklerinden yoksun kalmalarına sebep olan bir idari tedbirdir. Yazımda öncelikle idari gözetim kararının hukuki niteliğini,...

Boşanmada Mal Paylaşımı

Boşanmalar Mal Paylaşımı Nasıl Olur? Boşanmada mal paylaşımı, Türk Medeni Kanunu’na göre Edinilmiş Mallara Katılma rejimine göre yapılmaktadır. 01/01/2002 tarihinden önce Mal Ayrılığı Rejimi geçerliydi. Bu sebeple evlilik içerisinde satın alınanlar kimin üzerine kayıtlıysa, mal ona ait sayılırdı. 01/01/2022’den sonra...

Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu

I. Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Kavramı ve Niteliği Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu genel olarak, TTK’nın İkinci Kitabı’nın ( Ticaret Şirketleri) Dördüncü Kısmının (Anonim Şirket) İkinci Bölümü’nde düzenlenmiştir. Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulunun hukuki sorumluluğı TTK m. 549 – 563 hükümleri arasında;...

Enerji Şartı Anlaşması Kapsamında Yatırımların Korunması

I. Enerji Şartı Anlaşması Nedir? Enerji Şartı Anlaşması (Energy Charter Treaty) 17 Aralık 1994 tarihinde Lizbon’da imzalanmıştır. EŞA, enerji sektöründe uluslararası yatırımların korunması için düzenlenen çok taraflı ilk belge olarak uluslararası hukukta önemli bir yere sahiptir. Enerji Şartı Anlaşması, Türkiye tarafından 17...

Ortaklığın Giderilmesi Davası

I. Mülkiyet Nedir? Ortaklığın giderilmesi davası konusunda bilgi edinebilmek için öncelikle bazı hukuki kavramları öğrenmek gerekmektedir. Mülkiyet, hakkın sahibine eşya üzerinde kullanma, yararlanma ve tasarruf etme yetkilerini verir. Herkese karşı ileri sürülebilen ve konusu eşya olan sınırsız bir ayni haktır....

Avukat Seçiminde Tavsiyeler

Avukat Seçiminde Tavsiyeler; herkesin kişisel kriterlerine, hayat tecrübelerine göre değişebilir. Biz de bu yazımızda avukat seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlara değindik. Avukatın uzmanlığı, referanslar, avukatın ulaşılabilir olması, iletişim, avukatlık ücretleri avukat seçerken dikkat edilecek kriteler olarak sayılabilir.

Kadına Şiddet ve Önlenmesi

Kadına şiddet, kadınlara yalnızca kadın oldukları için uygulanan veya kadınları etkileyen cinsiyete dayalı bir ayrımcılık ile kadının insan hakları ihlaline yol açan ve bu Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunda şiddet olarak tanımlanan her türlü tutum ve davranıştır. Kadına şiddet; fiziksel şiddet, psikolojik şiddet, cinsel şiddet veya ekonomik şiddet şeklinde olabilir.

Uzaklaştırma Kararı

I. Uzaklaştırma Kararı Nedir? Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, devletin şiddeti önlemesini, şiddete uğrayanı korumasını ve şiddet uygulayan kişilerin tedbir kararı ile durdurulmasını ve rehabilite edilmesini amaçlamaktadır. Kanunun koruduğu en temel hak, yaşam hakkıdır. Uzaklaştırma kararı da...

Tapu İptali ve Tescil Davası

I. Taşınmaz / Gayrimenkul Nedir? Tapu İptali ve Tescil Davası konusunda bilgi sahibi olabilmek için öncelikle bilinmesi gerekenler şu şekildedir; Taşınmaz (gayrimenkul); bir yerden başka bir yere götürülemeyen, taşınabilir olmayan, taşınmayan şeklinde tanımlanmaktadır. Hukuki terim olarak ise taşınmaz; arazi, tapu...

Limited Şirket Nedir?

Limited şirket, tüzel kişiliği olan bir sermaye şirketidir. Fakat aynı zamanda kollektif şirkete de yakınlaştırılmış ve karma bir yapıya sahiptir. Ülkemizde en çok limited şirket bulunmaktadır ve bu bakımdan özelliklerinin ve yapısının bilinmesi çok önemlidir. Bu yazıda öncelikle limited şirket...

Kira Artış Oranı Nasıl Belirlenir?

Kira artış oranı, konut ve çatılı işyeri kira sözleşmelerinde yeni kira yılında ödenecek kira bedelinin belirlenmesinde kullanılan orandır. Kira artış oranının belirlenmesinde kanuni bir kısım sınırlamalar mevcuttur. Kanun, temel barınma veya işyeri ihtiyacını karşılamak isteyen kiracı lehine düzenlemeler getirerek fahiş miktarda kira artış oranı belirlenmesinin önüne geçmektedir.

İki Haklı İhtar Nedeniyle Tahliye

İki haklı ihtar nedeniyle tahliye davasının amacı da kiracının kira bedellerini geciktirmesinin önüne geçmektir. Öyle ki; kiracı aynı kira dönemi içerisinde kira bedelini ödemediği için kendisine yazılı olarak iki haklı ihtarda bulunulmasına sebep olursa, kiraya verenin tahliye hakkı mevcuttur. Bu sayede kiracının kira bedelini geciktirmesinin önüne geçilecektir.