Takip Talebi

takip talebi

I. Takip Talebi Nedir?

Takip talebi, alacaklının icra dairesinden birşeyin yerine getirilmesi amacını güden taraf işlemidir. Paranın ödenmesi, teminatın verilmesi, bir şeyin yapılması, bir şeyin yapılmaması veya teslimi takıp talebinin konusunu oluşturacaktır.

İcra ve İflas Kanunu sistematiğine göre takip türleri; i)- icra yoluyla takip ii)- iflas yoluyla takip iii)- rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip olarak saymak mümkündür. İcra yoluyla takip ve rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip aynı zaman ilamsız ve ilamlı takipler olarak da kendi içinde ayrılır.

Takip talebi, Adalet Bakanlığı tarafından atanacak bir icra müdürü yeteri kadar icra müdür yardımcısı, icra katibi ile adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonları tarafından görevlendirilecek mübaşir ve hizmetlilerden oluşan icra dairesine verilir. İcra daireleri denetim altındadır.

Takip talebi her takip türü için aynıdır. İcra müdürü takip talebinde bulunan alacaklının vermiş olduğu bilgilere uygun olarak ödeme, tahliye veya icra emri düzenler. Takip talebinde bulunmayan hususlarda icra müdürünün emir düzenlemesi mümkün değildir.

Matbu takip talebi örneği aşağıdaki gibi olur. Takip talebinde bulunacak alacaklı ilgili yerleri doldurur. Ancak bu doldurma teknik bir uzmanlığı gerektirir. Takip talebinde bulunması zorunlu unsurların yer almaması halinde icra dairesi takip talebini reddetmelidir.

Takip talebi örneği – Word

takip talebi ornegi icra

II. Takip Talebinde Bulunması Gereken Unsurlar


İcra takibi, alacaklının icra dairesine yapacağı bir takip talebi ile başlar. Takip talebinde bulunması gereken kayıtlara takip talebinin şartları denir. İcra ve İflas Kanunu’nun 58’inci maddesinde yer alan ibarelere göre icra müdürü takip talebinin 60’ıncı maddede şartlara uygun olduğuna karar verirse ödeme emri düzenler. (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 2017/715 Esas ve 2018/1250 Karar sayılı 19/10/2021 tarihli kararı)

1. Genel Haciz Yoluyla Takip Talebi

Takip talebi icra dairesine yazılı ya da sözlü veya UYAP sistemi üzerinden yapılması mümkündür. Talepte şu unsuların belirtilmesi gerekecektir.

 1. Alacaklının ve varsa kanuni temsilcisinin ve vekilinin adı, soyadı; alacaklı veya vekili adına ödemenin yapılacağı banka adı ile hesap bilgileri; varsa Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası veya vergi kimlik numarası; şöhret ve yerleşim yeri; alacaklı yabancı memlekette oturuyorsa Türkiye’de göstereceği yerleşim yeri.
 2. Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı, soyadı, alacaklı tarafından biliniyorsa Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası veya vergi kimlik numarası, şöhret ve yerleşim yeri.
 3. Bir terekeye karşı yapılan taleplerde kendilerine tebligat yapılack mirasçıların adı, soyadı, biliniyorsa Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası veya vergi kimlik numarası, şöhret ve yerleşim yerleri.
 4. Alacağın veya istenen teminatın Türk parasıyla tutarı ve faizli alacaklarda faizin miktarı ile işlemeye başladığı gün, alacak veya teminat yabancı para ise alacağın hangi tarihteki kur üzerinden talep edildiği ve faizi.
 5. Senet, senet yoksa borcun sebebi.
 6. Takip yollarından hangisinin seçildiği.
 7. Alacaklının veya vekilinin imzası.

2. Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yolu İle Takip Talebi

Kambiyo senedinin aaslını ve borçlu sayısınca onaylı örneğinin takip talebine eklenmesi gerekecektir. (İİK madde 167/2)

Kambiyo senedinin türü ve ayırt edici bilgilerine (seri numarası, tarih, bedelin ne kadar olduğu) takip talebinde özel olarak yer almak zorundadır.

Takip talebinde; kambiyo senetlerine özgü takip yolunun tercih edildiği ve haciz veya iflas yollarından hangisinin seçildiği açıkça belirtilmelidir.

Türk Ticaret Kanunu’nun 714, 778, 730, 798, 808, 809 maddeleri uyarınca protesto çekilmesi zorunlu olan hallerde kambiyo senedine dayalı takip talebine protestoya ilişkin ihtarın da yer alması gerekecektir.

Kiralanan Taşınmazın İlamsız İcra Yoluyla Tahliyesine İlişkin Takip Talebinde;

Kıralanan taşınmazlara ilişkin İcra ve İflas Kanunu’nda “Adi Kira ve Hasılat Kiralarına İlişkin Takip” ve “Yazılı Kira Sözleşmesinin Süresinin Bitmesine İlişkin Takip” olarak iki türde takip imkanı getirilmiştir.

Kiralanan taşınmazın tahliyesine ilişkin takip taleplerinde, taşınmazın türü, adresi belirtilmelidir. En önemli hususlardan biri ise takip talebinde “tahliye talebinin” yer almasıdır.

3. İlamlı İcra Takibinde Takip Talebi

İlamlı icra takibine konu edilen ilam bilgisinin takip talebinde yer alması gerekecektir. İlamın bir örneği de takip talebi ile birlikte icra dairesine verilecektir.

İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı icra takibinde kayıtsız şartsız borç ikrarı içeren ipotek senedi takip talebi ile icra dairesine verilmek zorundadır.

Takip talebi ile ilam bilgisi örtüşmüyorsa icra dairesinin icra emri düzenlememesi gerekir. Aksi takdirde icra emrinin iptali söz konusu olacaktır.

4. Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamsız Takipte Takip Talebi

Genel haciz yoluyla takip talebine ek olarak rehnin paraya çevrilmesi yoluyla ilamsız takipte ayrıca rehnedilen malın ve sonra gelen rehin hakkı varsa bu hakka sahip olan kişinin bilgilerinin de belirtilmesi gerekmektedir.

III. Yetkili İcra Dairesi

1. İlamsız İcrada Yetkili İcra Dairesi

İlamsiz icra takiplerinde yetki kuralı İcra ve İflas Kanunu’nun 50’inci maddesindeki atfa göre Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre yapılacaktır. İlamsız icra takibinde;

 • Borçlunun yerleşim yeri icra dairesi yetkilidir. Birden fazla borçlu olması halinde borçlulardan herhangi birinin veya ortak yerleşim yeri icra dairesi yetkilidir.
 • Sözleşmeden doğan borçlarda sözleşmenin ifa yeri veya sözleşmenin yapıldığı yer icra dairesi de yetkilidir. İfa yeri belirlenmemişse para borçları için alacaklının yerleşim yeri de yetkilidir.
 • Terekeye karşı başlatılan takiplerde murisin son yerleşim yeri icra dairesi yetkilidir.
 • Bir şubenin işlemlerinden doğan alacaklarda, o şubenin bulunduğu yer icra dairesi yetkilidir.
 • Haksız fiilden kaynaklı borçlarda, haksız fiilin işlendiği yer, zararın meydana geldiği yer ve zarar görenin yerleşim yeri icra dairesi yetkilidir.
 • Kambiyo senetlerinde ödeme yeri ve/veya düzenlenme yeri icra daireisnde de takip başlatılması mümkündür.

2. İlamlı İcrada Yetkili İcra Dairesi

İcra ve İflas Kanunu’nun 34’üncü maddesine göre; ilamların icrası bakımından her icra dairesi yetkilidir. Ayrıca alacaklı yerleşim yerini değiştirirse takibin yeni yerleşim yeri icra dairesine gönderilmesini de talep edebilir.

IV. Takip Talebinde Ödenmesi Gereken Harç ve Giderler

Takip talebinin icra dosyasına sunulması ile birlikte bir kısım harç ve masrafların da yatırılması gerekmektedir. Aksi takdirde takip talebine ilişkin ödeme, tahliye veya icra emri düzenlenmeyecektir. Alacaklının yapmış olduğu masrafların tamamı da borçludan tahsil edilecektir.

Başvurma harcı, icra takibine başlanırken alacaklı tarafından ödenmesi gereken maktu bir ücrettir. Bu ücrete ilişkin ödeme hazine hesabına gider.

Peşin harç, icra takibine başlarken takibe konu değerin binde beşi tutarında ödenen harçtır. İlamlı takiplerde maktu bir ücrettir.

Masraf avansı, icra dairesinin takip talebine ilişkin emir düzenledikten sonra bunu borçlu ve veya borçlulara tebliğ etmesi gerekecektir. Takip talebi ile birlikte alacaklının tebligata yeter ücrette masraf avansını icra dairesine ödemesi gerekecektir. Bunun için masraf avansı yatırılması gerekmektedir.

Harçlar ve masraflar ile ilgili detaylı bilgiye; “Yargı Harçları ve Avanslar 2023” yazımızdan ulaşabilirsiniz.

V. Sonuç Yerine

İcra hukuku şekli bir hukuk alanıdır. İcra takip talebi ile başlar. Takip sonuçlanana göre tüm iş ve taleplerin kanuna uygun olması gerekecektir. İcra takip talebi o kadar önemlidir ki hatalı olarak düzenlenmesi hak kaybına neden olabilecektir.

Takip talebinin doğru doldurulmaması veya eksiklikler icra memur muamelesini şikayet ile takibin iptaline sebebiyet verebilecektir. Bu hususta detaylı bilgi edinmek için “İcra Memur Muamelesini Şikayet” yazımızı okumanızı tavsiye ederim.

Avukat Memduh Remzi BAL

İcra Hukuku Yayınlarımız

İletişim

Bizi Arayın : +90 212 909 86 34

Mail Gönderin : info@ballawyer.com

whatsApp →