Uzaklaştırma Kararı

uzaklastirma karari nedir nereden alinir kim basvurabilir

I. Uzaklaştırma Kararı Nedir?

Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, devletin şiddeti önlemesini, şiddete uğrayanı korumasını ve şiddet uygulayan kişilerin tedbir kararı ile durdurulmasını ve rehabilite edilmesini amaçlamaktadır. Kanunun koruduğu en temel hak, yaşam hakkıdır. Uzaklaştırma kararı da yaşam hakkını korumayı amaçlamaktadır.

Uzaklaştırma kararı, şiddet uygulayanın, belirli bir süre şiddet mağdurundan uzak durması ve ona zarar verememesi için hakim tarafından karar verilen önleyici koruma tedbiridir. Uzaklastırma kararının 3 çeşidi bulunmaktadır. Bu üç koruma tedbiri aynı anda talep edilebilir. Bunlar;

Şiddet Uygulayanın Korunan Kişilere, Bulundukları Konuta, Okula ve İşyerine Yaklaşmaması

Hakim, şiddet uygulayanın mağdurun konutuna, okuluna, işyerine veya olduğu herhangi bir yere yaklaşmamasına karar verebilir. Bu tedbir kararı herkes için verilebilir. Karar ile şiddet uygulayan, mağdurun bulunduğu ortamdan uzaklaştırılır ve mağdura şiddet uygulamasının önüne geçilir. Hakimin bu tedbir kararını verirken yaklaşılmayacak mesafeyi de belirtir. Eğer şiddet uygulayan belirtilen mesafeyi geçerse mahkeme kararına aykırı davranmış olacağından bu durumu tespit eden kolluk derhal ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına aykırılığı bildirir.

Şiddet Uygulayanın Müşterek Konuttan veya Bulunduğu Yerden Derhal Uzaklaştırılması ve Müşterek Konutun Korunan Kişiye Tahsis Edilmesi

Hakim, şiddet uygulayanın mağdur ile yaşadıkları konuttan uzaklaştırılmasına ve konutun mağdura tahsis edilmesine karar verilebilir. Bu tedbirin uygulanması için konutun mağdur ya da şiddet uygulayana ait olması, onlar tarafından kiralanması, aile konutu olması veya aile büyüklerinden birine ait olması fark etmez.

Şiddet Uygulayanın Korunan Kişinin Yakınlarına, Tanıklarına ve Çocuklarına Yaklaşmaması

Hâkim tarafından gerekli görülmesi hâlinde, şiddet uygulayanın, şiddete uğramamış olsa bile korunan kişinin, yakınlarına, şiddetin tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin hâller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşmamasına ilişkin karar verilebilir. Bu tedbir kararının verilebilmesi için korunan kişinin yakınlarının, çocuklarının ya da tanıklarının şiddete uğraması şart değildir. Şiddet tehlikesinin varlığı yeterlidir. Korunan kişinin veya erkeğin müşterek çocuklarıyla ilgili kişisel ilişki kurma halleri bu tedbirden saklıdır.

II. Uzaklaştırma Kararı Nereden Alınır?

Uzaklaştırma kararı, bir önleyici koruma tedbiridir. Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesi Kanunu’na göre önleyici koruma tedbiri kararlarını sadece Aile Mahkemesi Hakimi verebilir. Bu sebeple uzaklaştırma kararı Aile Mahkemesi’nden alınır.

III. Uzaklaştırma Kararı Kimlere Verilir?

Şiddete uğrayan veya uğrama tehlikesi bulunan kadınlara, çocuklara, aile bireylerine ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması amacıyla uzaklaştırma kararı verilebilir. Bu nedenle uzaklaştırma kararı yalnızca evli kişilere değil şiddet mağduru olan tüm kişiler hakkında uygulanabilir.

IV. Uzaklaştırma Kararı Şartları Nelerdir?

Uzaklaştırma kararının verilebilmesi için, şiddete uğrayan veya uğrama tehlikesi bulunan kadınlara, çocuklara, aile bireylerine ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin başvurması gerekmektedir. Bu kişilerin polis merkezlerine, şiddet önleme ve izleme merkezine (ŞÖNİM), Cumhuriyet Başsavcılıkları’na ve Aile Mahkemeleri’ne bir dilekçe ile başvurarak tehlikede olduklarını ve şiddet gördüklerini beyan ederek uzaklaştırma kararını açıkça talep etmesi gerekmektedir. Aile Mahkemesi’nin kararı ile uzaklaştırma kararı verilmiş olur.

V. Uzaklaştırma Kararı Nasıl Çıkarılır?

Şiddet mağdurunun şiddete uğradığını kanıtlamasına gerek yoktur. Kişinin tehlikede olduğuna ve şiddet gördüğüne dair beyanda bulunması yeterlidir. Şiddet gören kişi, polis merkezlerine, şiddet önleme ve izleme merkezine (ŞÖNİM), Cumhuriyet Başsavcılıkları’na ve Aile Mahkemeleri’ne bir dilekçe ile başvurarak uzaklaştırma kararı talep edebilir. Uzaklaştırma kararı belli bir süre için verilir. Uzaklastırma kararı süresi en fazla 6 ay olabilir.

Uzaklaştırma kararı verildikten sonra Cumhuriyet başsavcılığı tarafından görevli ve yetkili kolluğa gönderilir. Tedbir kararlarının yerine getirilip getirilmediği karar süresince kolluk tarafından kontrol edilir. Bu kontrolü kolluk korunan kişinin bulunduğu konut haftada en az bir kez ziyaret ederek, yakınları ile iletişim kurarak, komşuların bilgisine başvurarak, oturulan yerin muhtarından bilgi alarak, bulunduğu konutun çevresinde araştırma yaparak yerine getirir. Tedbir kararlarının alınması ve uygulanması için yapılan iş ve işlemlerin aşamaları ve sonucu hakkında ilgili kurum tarafından aynı gün en geç saat 16.00’a kadar ŞÖNİM’e bildirilir.

VI. Uzaklaştırma Kararı İhlalinde Ne Olur?

Uzaklaştırma kararına uymamanın sonucunda, ihlal eden kişi hakkında Aile Mahkemesi tarafından 3 ile 10 gün arasında tazyik hapsine karar verilebilir. Uzaklastırma kararlarına aykırılığın tespit edilmesi halinde bu husus hakkında tutanak tutulur ve Cumhuriyet başsavcılığına gönderilir.

Tedbirin ihlali halinde, fiil başka bir suç oluştursa bile ihlal edilen tedbirin niteliğine ve aykırılığın ağırlığına göre hakim kararıyla şiddet uygulayana üç günden on güne kadar zorlama hapsi uygulanacaktır. Tedbir kararına aykırılığın her tekrarında, yine ihlal edilen tedbirin niteliğine ve aykırılığına göre zorlama hapsinin süresi on beş günden otuz güne kadar attırılabilecektir. Ancak zorlama hapsinin toplam süresi altı ayı geçemeyecektir. Verilen karar, Cumhuriyet başsavcılığınca yerine getirilir ve Bakanlığın il ve ilçe müdürlüklerine bildirilir.

VII. Uzaklaştırma Kararına İtiraz Nasıl Yapılır?

Uzaklaştırma kararı, korunan kişiye ve şiddet uygulayana tebliğ edilir. Hakkında tedbir kararı verilen kişiler ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tedbir kararlarına itiraz edebilir.

6284 Sayılı Kanun hükümlerine göre verilen kararlara karşı tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde ilgililer tarafından aile mahkemesine itiraz edilebilir. Hâkim tarafından verilen tedbir kararlarına itiraz üzerine dosya, o yerde aile mahkemesinin birden fazla dairesinin bulunması hâlinde, numara olarak kendisini izleyen daireye, son numaralı daire için birinci daireye, o yerde aile mahkemesinin tek dairesi bulunması hâlinde asliye hukuk mahkemesine, aile mahkemesi hâkimi ile asliye hukuk mahkemesi hâkiminin aynı hâkim olması hâlinde ise en yakın asliye hukuk mahkemesine gecikmeksizin gönderilir.

Uzaklaştırma kararlarına karşı itiraz kanun yolu açıktır. Hem hakim tarafından verilen tedbir kararları ve zorlama hapsi kararları hem de mülki amir tarafından verilen tedbir kararları itiraza tabidir. Uzaklaştırma kararına itiraz kabul edilebilir mi sorusunun cevabı; uzaklaştırma kararı tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde itiraz ederseniz kabul edilebileceğidir.

VIII. Uzaklaştırma Kararı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Uzaklaştırma Kararı Kaç Metreyi Kapsar?

Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’da uzaklaştırma kararı bakımından herhangi bir metre sınırı belirtilmemiştir. Şiddet uygulayanın, korunan kişilere, bulundukları konuta, okula ve işyerine yaklaşmaması kararıdır. Önünde beklemeleri, sokakta beklemeleri gibi eylemler de uzaklaştırma kararının ihlalidir.

Uzaklaştırma Kararı Sicile İşler mi?

Uzaklaştırma kararı adli sicil kaydına işlemez. Çünkü uzaklaştırma kararı önleyici koruma tedbiri kararıdır. Koruma tedbirleri adliye sicil kaydına işlemezler.

Uzaklaştırma Kararı Nasıl Kalkar?

Uzaklaştırma kararı, karara yapılan itirazın kabul edilmesiyle ortadan kalkabilir. Eğer itiraz etmediyseniz veya kabul edilmediyse belirlenen sürenin bitmesiyle kendiliğinden ortadan kalkar.

Uzaklaştırma Kararının Boşanma Davasına Etkisi

Uzaklaştırma kararının verilebilmesi için bir delil veya kanıt aranmamaktadır. Bu sebeple boşanma davasına etki etmez. Boşanma davasında, yaşananların delillerle ispat edilmesi gerekmektedir. Boşanma davasından önce veya boşanma davası sırasında uzaklaştırma kararı alınabilir.

Erkek Uzaklaştırma Kararı Alabilir Mi?

Erkekler de uzaklaştırma kararı alabilir. Mahkemeden uzaklaştırma kararı talep edebilmek için cinsiyet ayrımı gözetilmemektedir. Şiddet mağduru ya da ısrarlı takip mağduru, erkek ya da kadın fark etmeden uzaklaştırma kararı talep edebilir.

Kadına şiddet, boşanma veya aile hukuku konusunda hukuki desteğe mi ihtiyacınız var?

Boşanma davası toplumun tümünü yakından veya uzaktan bir şekilde etkileyen davaların başında gelmektedir. Özellikle haber sitelerindeki “Yargıtay boşanma davası ile ilgili şu şekilde karar verdi, işte emsal karar..” gibi yönlendirmeler ve kulaktan dolma bilgiler ile insanların boşanma davaları hakkında bilgisi oldukça yanlış olabilmektedir.

Boşanma davası süreci çiftler için psikolojik açıdan hiç de kolay olmayan bir süreçtir. Bu süreçte ayrıca adliyenin ve hukuk sisteminin karmaşıklığı dahil olduğu zaman kişiler için oldukça yorucu bir dönem başlamaktadır. Tarafların bu süreçte yapacağı hukuki hatalar da süreci olumsuz etkilemektedir.

BAL Avukatlık Bürosu avukatları , kadına şiddetin önlenmesi, uzaklaştırma kararları, boşanma davaları; anlaşmalı boşanma davaları , çekişmeli boşanma davaları, mal ayrılığı davaları, nafaka ve velayet davaları, ziynet eşyası davaları gibi aile hukukundan doğan uyuşmazlıklarda hukuki hizmet sağlamaktadır.

İletişim

Bizi Arayın : +90 212 909 86 34

Mail Gönderin : info@ballawyer.com

whatsApp →