Kat Mülkiyeti Kanunu’na Göre Ortak Gider

I. Ortak Gider Nedir? Kat mülkiyeti düzeni birlikte yaşamayı kolaylaştırıcı bir takım düzenlemeler içermektedir. Bunlardan en önemlisi ortak gider kat malikleri tarafından paylaşılması ve ödenmesini sağlayıcı önlemlerdir. Kat malikleri başka bir…

Kat Mülkiyetinin Yönetimi

Kat Mülkiyeti kavramının tanımı 634 Sayılı Kat Mülkiyeti kanunu'na yapılmıştır. Buna göre kat mülkiyeti, tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu, dükkan, mağaza, mahzen, depo gibi bölümlerinden ayrı ayrı ve…

El Atmanın Önlenmesi Davası

I. El Atmanın Önlenmesi Davası El atmanın önlenmesi davasının amacı, malikin mülkiyet hakkından doğan yetkilerini dilediğince kullanabilmesinin temin edilmesidir. Malikin mülkiyet hakkına konu olan şey üzerinde dilediği gibi; Kullanma, Yararlanma,…

Tenkis Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davası

I. Saklı Pay Nedir? Mirasbırakan tarafından miras olarak mirasçılara aktarılan terekeye sahip olma yetkisi miras hakkıdır. Mirasbırakanın tasarruf özgürlüğünün sınırlanmaması durumunda, yasal mirasçılar zarar görebilecektir. Bu durumun gerçekleşmemesi için bazı…

İpotek Nedir?

I. İpotek Nedir? İpotek, mevcut veya henüz doğmamış olmakla birlikte ileride doğması muhtemel olan bir alacağı teminat altına almak için kurulan bir taşınmaz rehni türüdür. Şarta bağlı veya şartsız, belirli…

Taşınmazın Cins Değişikliği Davası

I. Taşınmazın Cinsi Nedir? Taşınmazın cinsi, niteliği ve vasfıdır. Tapuda kayıtlı olarak gösterilen arsa, arazi, bağ, bahçe, kargir dükkan, tarla, harman yeri, akaryakıt istasyonu, orman ibareleri taşınmazın cinsini yansıtmaktadır. Taşınmazın…

Tapu Sicili

I. Tapu Sicili Nedir? Tapu sicili, taşınmazlar üzerindeki hakları göstermek üzere tutulan sicildir. Ana ve yardımcı sicilden oluşmaktadır. Ana sicil; tapu kütüğü ve kat mülkiyeti kütüğü, yevmiye defteri, belgeler ve…

Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi

I. Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi Nedir? Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi, ileride bir taşınmazın kararlaştırılan koşullarla satışının gerçekleştirilmesini sağlayan, kişisel hak ve borç doğuran, alıcısına taşınmaz satışını isteme olanağı veren, tapu…

Ortaklığın Giderilmesi Davası

I. Mülkiyet Nedir? Ortaklığın giderilmesi davası konusunda bilgi edinebilmek için öncelikle bazı hukuki kavramları öğrenmek gerekmektedir. Mülkiyet, hakkın sahibine eşya üzerinde kullanma, yararlanma ve tasarruf etme yetkilerini verir. Herkese karşı…

Tapu İptali ve Tescil Davası

I. Taşınmaz / Gayrimenkul Nedir? Tapu İptali ve Tescil Davası konusunda bilgi sahibi olabilmek için öncelikle bilinmesi gerekenler şu şekildedir; Taşınmaz (gayrimenkul); bir yerden başka bir yere götürülemeyen, taşınabilir olmayan,…