Yabancı Şirket Ortaklarının ve Müdürlerinin Çalışma İzni

yabanci sirket ortagi ve mudurlerinin calisma izni

I. Çalışma İzni

Yabancı Şirket Ortaklarının ve Müdürlerinin Çalışma İzni, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca resmi bir belge şeklinde düzenlenen ve geçerlilik süresi içinde yabancıya Türkiye’de çalışma ve ikamet hakkı veren izin belgesidir. Türkiye’de çalışmak isteyen yabancıların çalışma izni alması zorunludur. Çalşma izni almadan Türkiye’de çalışmaları mümkün değildir. Çalışm izni bulunmadan çalışan ve bu durumu tespit edilen yabancılar sınır dışı edilmek üzere İçişleri Bakanlığına bildirilir. Çalışma izni, ikamet izni yerine de geçmektedir.

Çalışma izni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü’ne yapılmaktadır. Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü tarafından çalışma izni verilip verilmeyeceğine karar verilmektedir. Çalışma izni onaylanan yabancının fiili çalışmaya başlanması ve sigortalılık yükümlülüklerinin yerine getirilmesi gerekmektedir.

Yabancılar, çalışma izni başvurularını Türkiye’de ikamet etmesi durumunda yurtiçinden, diğer hallerde uyruğunda bulunduğu veya sürekli ikamet ettiği ülkenin Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilciliği aracılığı ile yurtdışından yapabilirler. Yurtiçinden başvuru yapacak olan yabancının Türkiye’de en az 6 ay süreli ikamet izni olmalıdır. Yabancıların çalışma izinleri hakkında 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu uygulanır.

Mavi Kart almış olanlar veya almaya hak kazananlar ile başka bir devlet vatandaşı olmakla birlikte aynı zamanda Türk vatandaşı olanlar çalışma izni olmadan da Türkiye’de çalışabilirler.

II. Yabancı Şirket Ortaklarının ve Limited Şirket Müdürlerinin Çalışma İzni

Şirket ortaklarının, eğer yönetici veya müdür değillerse ve Türkiye’de ikamet etmiyorlarsa çalışma izni almasına gerek yoktur. 3 aya kadar Türkiye’de çalışma izni varmış gibi sayılırlar. 3 aya kadar çalışabilir ve ikamet edebilirler. Şirket yöneticilerinin ve müdürlerin ise aynı zamanda ortak olsalar dahi çalışma izni almaları zorunludur. Çalışma izni alabilmeleri için ise şirketin belli şartları karşılaması gerekmektedir.

Limited şirketlerin şirket ortağı olan müdürü, Anonim şirketlerin şirket ortağı olan yönetim kurulu üyesi, Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin yönetici olan komandite ortağı, olan yabancılar çalışma izni alarak çalışabilirler. 6102 sayılı Kanuna göre kurulmuş; Anonim şirketlerin Türkiye’de ikamet etmeyen yönetim kurulu üyesi, diğer şirketlerin yönetici sıfatı olmayan ortağı, çalışma izni muafiyeti kapsamında değerlendirilir.

Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 48’inci maddesinin birinci fıkrasının ç bendinde; “6102 sayılı Kanuna göre kurulmuş anonim şirketlerin Türkiye’de ikamet etmeyen yönetim kurulu üyeleri ve diğer şirketlerin yönetici sıfatı olmayan ortakları ile bu şirketlerde ortak olmayıp en üst seviyede temsil ve ilzama yetkili olan Türkiye’de çalışacak yabancılar üç aya kadar” çalışma izni almadan çalışabilmeleri mevcuttur. Bu şartlar altında yönetim kurulu üyeleri ve şirket ortaklarının çalışma izni almaları gerekmemektedir.

III. Ortak ve Müdürlerin Çalışma İzni Alması İçin Gereken Şartlar

Şirket ortaklarının, yöneticilerin ve müdürlerin çalışma izni alması için şirketin taşıması gereken zorunlu şartlar mevcuttur. Aksi halde Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü tarafından çalışma izni başvuruları reddedilir. Bu şartlar;

 • Çalışma izni talep edilen işyerinde her çalışan/ortak/yönetici için 5 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının çalışması zorunludur. İzin isteyen yabancının şirket ortağı olması halinde beş kişilik istihdam şartı, Bakanlıkça verilecek bir yıllık çalışma izninin son altı ayı için aranır.
 • İşyerinin ödenmiş sermayesinin en az 100.000 TL olması gerekir. Ayrıca brüt satışlarının en az 800.000 TL veya son yıl ihracat tutarının en az 250.000 ABD Doları olması gerekmektedir.
 • İzin isteyen şirket ortağı yabancının, 40.000 TL’den az olmamak üzere sermaye payının en az yüzde 20 olması gerekir.

IV. Çalışma İzni Başvurusu Nasıl Yapılır ve Sonuçlanması Ne Kadar Sürer?

Çalışma izni başvurusu sadece yabancı kişiyi işe alan veya yabancı kişinin ortağı veya müdürü olduğu şirket tarafından yapılabilir. Çalışm ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın çalışma izni için özel internet sitesi olan “https://ecalismaizni.csgb.gov.tr/eizin ” üzerinden başvuru yapılır. Gerekli evraklar internet sitesi üzerinden yüklenir. Evrakların imzalanması gerekmektedir. Bu işlem, SGK’da yetkilendirdiğiniz e-bildirge kullanıcısı tarafından ya da şirketin kendi e-imzası ile gerçekleştirilebilir.

Usulüne uygun olarak yapılan çalışma izni başvuruları, belgelerin tam ve eksiksiz olması kaydıyla Bakanlık tarafından en geç otuz gün içinde sonuçlandırılır. Bu süre daha uzun sürebilir. Başvurunun eksik evrak ile yapılırsa, eksik evrakların tamamlanması istemiyle başvuru sahibine bilgi verilir.

V. Yabancı Şirket Ortaklarının ve Müdürlerinin Çalışma İzni Başvurusu Hangi Sebepler ile Reddedilebilir?

Yabancı şirket ortaklarının ve müdürlerinin çalışma izni başvurusu her zaman kabul edilmeyebilir. Uluslararası İş Gücü Genel Müdürlüğü şu sebepler ile çalışma iznini reddebilir;

 • Uluslararası işgücü politikasına uygun olmayan,
 • Sahte veya yanıltıcı bilgi ve belgelerle yapılan,
 • Yabancı istihdam edilmesine ilişkin gerekçesi yeterli görülmeyen,
 • Diğer kanunlarda Türk vatandaşlarına hasredilen iş ve meslekler için yapılan,
 • Gerekli nitelik ve uzmanlığı taşımadığı anlaşılan yabancılara ilişkin olan,
 • Bakanlıkça belirlenen değerlendirme kriterlerini karşılamayan,
 • Kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından Türkiye’de çalışmasında sakınca görülen yabancılara ilişkin olan,
 • Dışişleri Bakanlığının uygun görüşü olması durumu hariç, Türkiye Cumhuriyetinin tanımadığı veya diplomatik ilişkisinin bulunmadığı ülke vatandaşları için yapılan,
 • Kanuni süresi içinde yapılmayan veya eksiklikleri tamamlanmayan,
 • Pasaportu, pasaport yerine geçen belgesi, vizesi veya ikamet ya da çalışma izni olmayanlar ile bu belgeleri veya izinleri hileli yollarla edindiği veya sahte olduğu anlaşılanlar,
 • Vize, vize muafiyeti veya ikamet izin süresinin bitiminden itibaren en az altmış gün süreli pasaport veya pasaport yerine geçen belgesi olmayanlar,
 • Talep ettikleri vize süresinden en az altmış gün daha uzun süreli pasaport ya da
  pasaport yerine geçen belgesi olmayanlar,
 • Türkiye’ye girişleri yasaklı olanlar,
 • Kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından sakıncalı görülenler,
 • Kamu sağlığına tehdit olarak nitelendirilen hastalıklardan birini taşıyanlar,
 • Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalar uyarınca, suçluların geri verilmesine esas olan suç veya suçlardan sanık olanlar ya da hükümlü bulunanlar,
 • Kalacağı süreyi kapsayan geçerli sağlık sigortası bulunmayanlar,
 • Türkiye’ye giriş, Türkiye’den geçiş veya Türkiye’de kalış amacını haklı nedenlere dayandıramayanlar,
 • Kalacağı sürede, yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olmayanlar,
 • Vize ihlalinden veya önceki ikamet izninden doğan alacakları ödemeyi kabul etmeyenler veya borç ve cezalarını ödemeyi kabul etmeyenler,

başvurular reddedilir.

Çalışma izni başvurunuz reddedilirse, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvurunun yapıldığı internet sitesi üzerinden itiraz edilebilir. İtirazınızın da reddedilmesi halinde 60 gün içinde idari yargıda dava açılabilir.

VI. Ortak ve Müdürlerin Çalışma İzni Alması İçin Gereken Belgeler

A) Türkiye’den Çalışma İzni Başvurusu Yaparken Gereken Belgeler

 1. Fotoğraf
 2. İkamet İzni (6 ay geçerlilik süresi olmalıdır.)
 3. Belirli Süreli İş sözleşmesi
 4. Sabıka kağıdı
 5. Ticaret sicil gazetesi
 6. Vergi Levhası
 7. İmza Sirküleri
 8. Ticaret Odası’ndan alınmış faaliyet belgesi
 9. Son yıla ait vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı bilanço
 10. Kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Ticaret Sicil Gazetesi
 11. Kimlik bilgilerini gösteren pasaport sureti
 12. Noter onaylı ve Türkçe tercümeli diploma veya mezuniyet belgesi
 13. İşyeri personel dökümü
 14. Türkiye’ye giriş çıkış kaydı
 15. Bildiği diller
 16. Tam olarak hangi konuda faaliyet yürütüleceği

B) Yurtdışından Çalışma İzni Başvurusu Yaparken Gereken Belgeler

 1. Fotoğraf
 2. Konsolosluk başvuru numarası (30 gün geçerlidir.)
 3. Belirli Süreli İş sözleşmesi
 4. Sabıka kağıdı
 5. Ticaret sicil gazetesi
 6. Vergi Levhası
 7. İmza Sirküleri
 8. Ticaret Odası’ndan alınmış faaliyet belgesi
 9. Son yıla ait vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı bilanço
 10. Kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Ticaret Sicil Gazetesi
 11. Kimlik bilgilerini gösteren pasaport sureti
 12. Noter onaylı ve Türkçe tercümeli diploma veya mezuniyet belgesi
 13. Konsolosluk Çalışma İzni Başvuru Dilekçesi (Yabancının telefon numarası, Yabancının medeni hali, Yabancının yurtdışı ikamet adresi, Yabancının yurtiçi ikamet adresi)
 14. İşyeri personel dökümü

BAL Avukatlık Bürosu olarak Yabancı Şirket Ortaklarının ve Müdürlerinin Çalışma İzni Başvuru süreçlerini yönetiyoruz.

İletişim

Bizi Arayın : +90 212 909 86 34

Mail Gönderin : info@ballawyer.com

whatsApp →