Bilgi Edinme Hakkı

I. Bilgi Edinme Hakkının Tanımı ve Kapsamı Bilgi edinme hakkı, kişilerin kural olarak her türlü konuda, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının kayıtlarında yer alan her türlü bilgi ve belgelere hiçbir kısıtlama olmaksızın ulaşabilmesidir.1 Kişilerin bilgi ya da belgenin onaylı bir...

Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru

I. Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Nedir? Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru,temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla Türkiye Cumhuriyeti 1982 Anayasası’na 12 Eylül 2010 yılı referandumu ile girmiş ve 23/09/2012 tarihinden itibaren uygulanmaya başlamıştır. Anayasa’nın 148’inci maddesinin üçüncü fıkrasında; “Herkes anayasada güvence...

Yürütmenin İnternet Erişimini Engellemesi

I. İnternet ve İfade Özgürlüğü İnternet, yaşadığımız yüzyılın en önemli kitle iletişim aracıdır. Kişilerin bilgiye kolay ve hızlı ulaşmasını sağlayan vazgeçilemez bir araçtır. 1 İnternete erişim hakkı; basın hürriyeti, ifade özgürlüğü, bilim ve sanat hürriyeti, bilgi edinme ve bilgiye ulaşma...

Ceza Muhakemesinde Silahların Eşitliği İlkesi

Özet Silahların eşitliği ilkesi, adil yargılanma hakkının bir unsuru olup iddia ve savunma makamının eşit şartlarda yargılamada hükme etki edebilmesidir. Çalışmamın ilk bölümünde silahların eşitliği ilkesinin tanımını, tarihi kökenini ve uygulanma zamanını açıkladım. Çalışmamın ikinci bölümünde ise silahların eşitliği ilkesinin...