Nefret Suçlarına Karşı Yasal Düzenlemeler

I. Nefret Suçları Nedir? Nefret suçları, gruplara veya grupları oluşturan bireylere karşı sahip oldukları yaş, cinsiyet, renk, din, etnik köken gibi özellikleri nedeniyle işlenen her türlü suçtur. Nefrel suçlarının aslında nefret ile değil ön yargı ile alakalı olup suçu oluşturan...

Yürütmenin İnternet Erişimini Engellemesi

I. İnternet ve İfade Özgürlüğü İnternet, yaşadığımız yüzyılın en önemli kitle iletişim aracıdır. Kişilerin bilgiye kolay ve hızlı ulaşmasını sağlayan vazgeçilemez bir araçtır. 1 İnternete erişim hakkı; basın hürriyeti, ifade özgürlüğü, bilim ve sanat hürriyeti, bilgi edinme ve bilgiye ulaşma...

İfade Özgürlüğü Bağlamında Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu

Özet Cumhurbaşkanına hakaret suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 299’uncu maddesinde genel hakaret suçundan ayrı düzenlenmektedir. Yazımın ilk bölümünde cumhurbaşkanına hakaret suçunun unsurlarını, hukuka uygunluk sebeplerini, nitelikli halini ve soruşturma ve kovuşturma usulüne değindim. Yazımın ikinci bölümünde ise cumhurbaşkanına hakaret suçunu ifade...

Ceza Muhakemesinde Silahların Eşitliği İlkesi

Özet Silahların eşitliği ilkesi, adil yargılanma hakkının bir unsuru olup iddia ve savunma makamının eşit şartlarda yargılamada hükme etki edebilmesidir. Çalışmamın ilk bölümünde silahların eşitliği ilkesinin tanımını, tarihi kökenini ve uygulanma zamanını açıkladım. Çalışmamın ikinci bölümünde ise silahların eşitliği ilkesinin...