Yabancıların Teminat Yatırma Yükümlülüğü

I. Genel Olarak Yabancıların Türk mahkemelerinde dava açabilmesi, davaya katılabilmesi ve icra takibi yapabilmesi için yabancıların teminat yatırma yükümlülüğü bulunmaktadır. Teminat, Türk mahkemelerinde yabancıların açacağı davalarda mahkemenin yapacağı yargılama giderleri ve karşı tarafın uğrayacağı muhtemel zararı güvence altına almak amacıyla...

Yazılı Sözleşme ile Kiralanan Taşınmazın Kira Süresinin Bitmesi Durumunda Tahliye Emri

Türk Borçlar Kanunu'nun kira ilişkisini düzenleyen hükümleri "Genel Hükümler" "Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları" ve "Ürün Kiraları" olarak ayrılmıştır. Konut ve çatılı işyeri kiralarında özel hükümler geçerlidir. Örnek No:13 Yazılı sözleşme ile kiralanan taşınmazın kira süresinin bitmesi durumunda tahliye emri...

İcra Takibi Süreci

İcra Takibi Süreci İcra takibi süreci takibe konu hakla ve dayanak belgelere göre farklılık gösterilebilir. lcra takip türleri genel olarak 1. İlamlı İcra 2. İlamsız İcra 2.1. Genel Haciz Yoluyla Takip 2.2. Kambiyo Senetlerine Özgü Takip 2.3. Rehnin/İpoteğin Paraya Çevrilmesi...

Tahliye Kararlarına İcranın Geri Bırakılması

Konut ve çatılı işyeri kira sözleşmelerinden kaynaklanan tahliye kararlarının sonucu özellikle kiracı açısından önemlidir. Aleyhine tahliye kararı verilen kiracı verilen kararın doğru olmadığını düşünüyorsa ne yapmalıdır? Bu yazıda tahliye kararlarına icranın geri bırakılması süreciyle ilgili bilgi verilecektir. I. Sulh Hukuk...

İtirazın Kaldırılması

İtirazın kaldırılması, itiraz edilen icra takibinin devamı için İcra ve İflas Kanunu'nda öngörülen başvuru yoludur. Bu sayede alacaklının alacağına kavuşması yargıalamayı gerektirmeden mümkün kılınmıştır. İcra takibinin türüne ve alacaklının ispata yarar delillerine göre, itirazın kesin kaldırılması, itirazın geçici kaldırılması, tahliye...

İhalenin Feshi Sebepleri

İcra ve İflas Kanunu uyarınca ihale ile satılmasına karar verilen malın mevzuata uygun satılması gerekecektir. İhaleye konu mal hacizli olabileceği gibi ortaklığın giderilmesine de konu olabilecektir. İhalenin kanunda ve yönetmelikte öngörülen usule aykırı olması durumunda ise ilgililerin İhalenin feshi sebepleri...

İcra Mahkemesi Yargılama Usulü

I. İcra Mahkemesi İcra mahkemeleri icra ve iflas hukuku kapsamında uyuşmazlıkların çözülmesi, alacaklıların veya borçluların haklarını koruma amacıyla kurulmuş özel mahkemelerdir. İçra mahkemelerinin kuruluş, görev ve yetkileri Anayasa’nın 142’inci maddesine dayanmaktadır. İcra mahkemesi hakimi; kendisine bağlanan icra ve iflas dairelerinin...

İtirazın Kaldırılması ve Tahliye

I. Genel Olarak İtirazın kaldırılması ve tahliye, icra hukuk mahkemesinde genelde birlikte açılan bir kanun yoludur. İcra hukuk mahkemesine “itirazın kaldırılması ve tahliye” talebinde bulunabilmek için öncelikle tahliye talepli olarak başlatılan icra dosyasının varlığı gerekir. İcra ve İflas Kanunu, “adi...

Takip Talebi

I. Takip Talebi Nedir? Takip talebi, alacaklının icra dairesinden birşeyin yerine getirilmesi amacını güden taraf işlemidir. Paranın ödenmesi, teminatın verilmesi, bir şeyin yapılması, bir şeyin yapılmaması veya teslimi takıp talebinin konusunu oluşturacaktır. İcra ve İflas Kanunu sistematiğine göre takip türleri;...

İcra Memur Muamelesini Şikayet

I. Genel Olarak İcra dairelerindeki her türlü iş ve işlem mevzuatın öngördüğü şekilde yapılmalıdır. İcra memurlarının yaptığı işlemlere karşı icra mahkemesine şikayet yoluna başvurulabilir. Kısaca bu yola “icra memur muamelesini şikayet” denilmektedir. Şikayet takip hukukuna ilişkin kendine özgü bir kanun...

Tahliye Talepli İcra Takibi

Tahliye talepli icra takibi, bir taşınmazın tahliyesi ve teslimine ilişkin olarak düzenlenecek takip talebiyle mümkündür. Takip talebi yetkili icra dairesine verilmelidir. İcra dairesi; takip talebine göre ilamlı veya ilamsız takipte icra, ödeme ve/veya tahliye emri düzenler. Takibin türü de elinizdeki...