Miras Ortaklığı ve Temsilci Atanması

I. Miras Ortaklığı 1. Genel Olarak Miras Ortaklığı Mirasbırakanın ölümüyle birlikte miras, külli olarak bir bütün halinde mirasçılara geçmektedir. Ölüm ile mirasçılara intikal eden haklara ve borçlara tereke adı verilmektedir.…

El Atmanın Önlenmesi Davası

I. El Atmanın Önlenmesi Davası El atmanın önlenmesi davasının amacı, malikin mülkiyet hakkından doğan yetkilerini dilediğince kullanabilmesinin temin edilmesidir. Malikin mülkiyet hakkına konu olan şey üzerinde dilediği gibi; Kullanma, Yararlanma,…

Tenkis Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davası

I. Saklı Pay Nedir? Mirasbırakan tarafından miras olarak mirasçılara aktarılan terekeye sahip olma yetkisi miras hakkıdır. Mirasbırakanın tasarruf özgürlüğünün sınırlanmaması durumunda, yasal mirasçılar zarar görebilecektir. Bu durumun gerçekleşmemesi için bazı…

İpotek Nedir?

I. İpotek Nedir? İpotek, mevcut veya henüz doğmamış olmakla birlikte ileride doğması muhtemel olan bir alacağı teminat altına almak için kurulan bir taşınmaz rehni türüdür. Şarta bağlı veya şartsız, belirli…

Taşınmazın Cins Değişikliği Davası

I. Taşınmazın Cinsi Nedir? Taşınmazın cinsi, niteliği ve vasfıdır. Tapuda kayıtlı olarak gösterilen arsa, arazi, bağ, bahçe, kargir dükkan, tarla, harman yeri, akaryakıt istasyonu, orman ibareleri taşınmazın cinsini yansıtmaktadır. Taşınmazın…

Tapu Sicili

I. Tapu Sicili Nedir? Tapu sicili, taşınmazlar üzerindeki hakları göstermek üzere tutulan sicildir. Ana ve yardımcı sicilden oluşmaktadır. Ana sicil; tapu kütüğü ve kat mülkiyeti kütüğü, yevmiye defteri, belgeler ve…

Endüstriyel Tasarım Nedir?

I. Tasarım Nedir? Endüstriyel Tasarım, bir ürünün tümü veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan özellikleridir. Ürün ise…

Hukuk Davalarında Keşif

I. Keşif Nedir? Delil, maddi gerçeğe ulaşma amacı ile sürdürülen ispat faaliyetinde kullanılan araçlardır. delil denir. Keşif de takdiri bir delil türüdür. Keşif, uyuşmazlık konusu şey hakkında hakimin bütün duyularıyla…

Hakaret Suçu

I. Hakaret Suçu ve Cezası Nedir? Hakaret suçu, Türk Ceza Kanunu'nun 125'inci maddesinde; "Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek…

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu

I. Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu ve Cezası Nedir? Cumhurbaşkanına hakaret suçu, Türk Ceza Kanunu'nun 299'uncu maddesinde; "Cumhurbaşkanına hakaret eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır." şeklinde düzenlenmiştir.[1]…

İfade Özgürlüğü

I. İfade Özgürlüğü Nedir? İfade, kişilerin duygu ve düşüncelerini üçüncü kişilere aktarmasıdır. Özgürlük, kişilerin kendi geleceklerini hiçbir baskı altında kalmadan kendilerinin belirleyebilmesidir.[1] İfade özgürlüğü temel insan hakları arasındadır. İfade özgürlüğü;…

Konut Dokunulmazlığının İhlali Suçu

I. Konut Dokunulmazlığının İhlali Suçu ve Cezası Nedir? Konut dokunulmazlığının ihlali suçu Türk Ceza Kanununun 118'inci maddesinde; "Bir kimsenin konutuna, konutunun eklentilerine rızasına aykırı olarak giren veya rıza ile girdikten…

Hukuk Davalarında Islah

I. Islah Nedir? Hukuk Davalarında Islah, tarafların bir davada iddia veya savunmanın değiştirilmesi veya genişletilmesi yasağı sebebiyle yapamadıkları usul işlemlerini, tek taraflı bir irade beyanı ile tamamen veya kısmen düzeltmeleridir.…

Dolandırıcılık Suçu

I. Dolandırıcılık Suçu ve Cezası Nedir? Dolandırıcılık suçu, Türk Ceza Kanunu'nun 157'nci maddesinde; "Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlayan kişiye…

Ceza Muhakemesinde Şikayet

I. Ceza Muhakemesinde Şikayet Nedir? Şikayet, mağdur veya suçtan zarar görenin yetkili mercilere başvurarak, suç teşkil eden fiil dolayısıylasoruşturma ve kovuşturma yapılması yönündeki iradesini açıklamasıdır. Şikayet, soruşturulması ve kovuşturulması için…

Uyuşturucu Ticareti Suçu

I. Uyuşturucu Ticareti Suçu ve Cezası Nedir? Uyusturucu veya uyarıcı maddeler, kişinin kullanması ile birlikte bedeninde uyuşturucu veya uyarıcı etki meydana getiren ve fiziksel ve psikolojik bağımlılık yapan maddelerdir. Uyuşturucu…

Kira Nereye Ödenmelidir?

I. Kira Nereye Ödenmelidir? Kira bedelleri, kiraya verenin banka hesabına ödenmelidir. Sözleşmenizde eğer kira bedelinin ödeneceği bir banka hesabı belirtilmişse, belirtilen banka hesabına ödenmesi gerekmektedir. Kira bedelini ödemek, kiracının asli…

Çekişmeli Boşanma Davası

I. Çekişmeli Boşanma Davası Nedir? Boşanma, eşlerin evliliklerini karşılıklı veya tek taraflı çıkan sorunlar neticesi sonlandırmalarıdır. Boşanma davası, evlilik birliği devam eden bir çiftteki eşlerden birinin veya her ikisinin talebi…

Cinsel Saldırı Suçu

I. Türk Ceza Kanununda Cinsel Saldırı Suçu Cinsel saldırı suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 102’nci maddesinin ilk iki fıkrasında; “Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlâl eden kişi, mağdurun şikâyeti üzerine,…

Anlaşmalı Boşanma Davası

I. Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir? Anlaşmalı boşanma davası, tarafların boşanma ve boşanmanın mali sonuçları, çocukların durumları hakkında anlaşarak evliliklerini sonlandırmalarıdır. Eşlerin boşanma şartlarında anlaşarak birlikte başvurması veya davayı açan eşin…

Aile Konutu

I. Aile Konutunun Tanımı Aile konutu, eşlerin beraberce seçmiş oldukları ve varsa çocukları ile birlikte yaşadıkları ailenin yaşam merkezini oluşturan konuttur. AiIe, kanun hükümlerine göre yapılan bir evlilikle meydana gelmektedir.…

Tutuklama ve Tutukluluğa İtiraz

I. Tutuklama Nedir? Tutuklama, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 100 ila 108’inci maddeleri arasında düzenlenen, suç işlediği yönünde kuvvetli şüphe bulunan kişinin sahip olduğu hürriyetin, kaçmasını veya delilleri karartmasını engellemek amacıyla kısıtlanmasıdır.…

Boşanma Davası Süreci

Boşanma davası süreci özetle boşanma dilekçesinin hazırlanması, davanın açılması, karar verilmesi, istinaf ve temyiz olarak saymak mümkündür. Ancak her bir aşama ayrı öneme sahiptir. Boşanma dilekçesinin hazırlanmasından boşanma kararının kesinleşmesine…

Ticari Defterler ve Delil Niteliği

I. Ticari Defter Nedir? Ticari işletmelerin hesaplarının ve kanunda belirtilen diğer işlemlerin gerekli usul ve esaslara göre kaydedildiği defterlerdir. Tacirler, işletmesiyle ilgili borç, alacak ilişkilerini ve mali durumlarını gösteren şekilde…

Bilgi Edinme Hakkı

I. Bilgi Edinme Hakkının Tanımı ve Kapsamı Bilgi edinme hakkı, kişilerin kural olarak her türlü konuda, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının kayıtlarında yer alan her türlü bilgi ve belgelere hiçbir…

Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru

I. Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Nedir? Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru,temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla Türkiye Cumhuriyeti 1982 Anayasası’na 12 Eylül 2010 yılı referandumu ile girmiş ve 23/09/2012 tarihinden itibaren…

Kira Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk

I. Arabuluculuk Nedir? Arabuluculuk, hukuki uyuşmazlık yaşayan tarafların, aralarındaki uyuşmazlığın çözümü için bir araya gelmesidir. Taraflar, tarafsız ve bağımsız bir arabulucu tarafından bir araya gelir. Böylelikle birbirleri ile konuşmaları, müzakerede…

Mehir Yasal mı?

I. Mehir Nedir? Mehir, İslam hukukunda kocanın evlenmenin dini akdi sırasında veya devamı sırasında bazen de sona ermesi halinde kadına verdiği veya vermeyi taahhüt ettiği belirli bir mal veya paradır.…

Tebligat ve Tebligatın Usulsüzlüğü

I. Tebligat Nedir? Tebligat, idari kurumlar ve yargı mercileri, mahkemeler, tarafından ilgili kişiye görevli memur aracılığı ile gönderilen; bilgilendirme ve belgelendirme özelliği bulunan bir usul işlemidir. Bununla beraber Tebligt ile…

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi

I. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinin Tanımı ve Hukuki Niteliği Türk Borçlar Kanunu’nun 611’inci maddesinde; “Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, bakım borçlusunun bakım alacaklısını ölünceye kadar bakıp gözetmeyi, bakım alacaklısının da bir…

Özel Üniversiteler Ne Kadar Zam Yapabilir?

I. Özel Üniversitelerinin Kar Gütmeme Amacı Her özel üniversite, vakıf üniversitesidir ve kamu tüzel kişiliğine sahiptir. Vakıf üniversiteleri de devletin denetimi altında olup Yükseköğretim Kurulu’na bağlı hareket etmek zorundadır. Vakıf…

Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi

I. Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi Nedir? Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi, ileride bir taşınmazın kararlaştırılan koşullarla satışının gerçekleştirilmesini sağlayan, kişisel hak ve borç doğuran, alıcısına taşınmaz satışını isteme olanağı veren, tapu…

Kira Sözleşmesinin Vekaleten Yapılması

I. Vekalet Sözleşmesi ve Şekli Unsuru Vekalet sözleşmesi, vekilin, vekalet vereni menfaatine ve iradesine uygun olarak bir iş görme borcu altına girdiği sözleşmedir. Sözleşme ile kararlaştırılan veya teamülün bulunduğu hallerde…

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası

Konut ve çatılı işyeri kira sözleşmelerine kiraya verenin kira sözleşmesini sonlandırmasının sınırlı sebebi vardır. Bu sebeplerden biri de kiraya verenin ya da bakmakla yükümlü olduğu kişilerden birinin kiralanan konut veya çatılı işyerine ihtiyacı olması durumudur. Kısaca İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası olarak adlandırabiliriz.

İdarenin Sorumluluk Nedenleri

İdarenin sorumluluk nedenleri denince öğretide ‘’İdarenin kusura dayanan sorumluluğu’’ ve ‘’Kusursuz sorumluluk halleri’’ şeklinde iki farklı sorumluluk nedeni kabul edilmektedir. İdarenin kusura dayanan sorumluluğunda özel hukuk kabulünün aksine; idarenin yalnız…

Boşanma Davasında Ziynet Eşyaları

I. Ziynet Eşyaları Nedir? Ziynet eşyaları, değerli madenlerden üretilen takılardır. Nikah, düğün, kına gecesi gibi evliliğe dair merasimlerde gelin ve damada takılan; Bilezik, Kolye, Gerdanlık, Takı seti, Saat, Küpe, Yüzük…

Boşanma Sebepleri: Ekonomik Şiddet

Boşanma Sebepleri: Ekonomik Şiddet Ekonomik şiddet; evlilik birliği içerisindeki eşlerin birbirlerini maddi bakımdan zor durumda bıraktığı, kişisel gelişimini kısıtladığı eylemler olarak tanımlanabilmektedir. Eşlerin çalışma hayatlarının kısıtlanması veya engellenmesi ekonomil şiddettir.…

Boşanma Sebepleri: Eşlerin Kusurlu Davranışları

Eşler, birbirlerine saygı ve sevgi göstermelidir. Eşlerden birinin diğerine; fiziksel, psikolojik, ekonomik veya cinsel şiddet uygulaması boşanma sebebidir. Eşler birbirlerine karşı saygı yükümlülüklerine dikkat ederek davranmalıdırlar. Bu yükümlülüğe aykırı davranışlar, eşlerin kusurlu davranışları sayılır; boşanma davasında eşe kusur olarak yüklenir. Bu durum somut olaya göre belirlenmektedir. Eşler, mutluluğu elbirliğiyle sağlamak ve çocukların bakımına, eğitim ve gözetimine beraberce özen göstermekle, birlikte yaşamak, birbirine sadık kalmak ve yardımcı olmak zorundadırlar.

Boşanma Sebepleri: Güven Sarsıcı Davranış

Güven Sarsıcı Davranış Nedir? Evlilik birliği devam ettiği sürece, eşlerin birbirlerine karşı sadakat yükümlülüğü mevcuttur. Eşlerin birbirlerine karşı sadakat yükümlülüğüne aykırı davranışları ağırlığına göre güven sarsıcı davranış olarak sayılabilmektedir. Örneğin;…

Hukuk Davalarında İlk İtirazlar

I. Hukuk Davalarında İlk İtiraz Nedir? İlk itirazlar davanın esasına girmeye engel olan ve davanın başında ileri sürülmesi gereken usule ilişkin itirazlardır. Diğer bir ismi dava engelleridir. Ayrıca yargılamanın geçerliliğini…

Hukuk Davalarında Dava Şartları

I. Dava Şartları Nedir? Dava şartları, bir davanın esası hakkında inceleme yapılması ve karar verilebilmesi için varlığı veya yokluğu zorunlu olan şartlardır. Davanın şartları dava açılabilmesi için değil, mahkemenin davanın…

Elkoyma

Birinci Bölüm; Genel Elkoyma I. Elkoyma Nedir? Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği’nin 4’üncü maddesinde elkoyma; “suçun veya tehlikelerin önlenmesi amacıyla veya suçun delili olabileceği veya müsadereye tâbi olduğu için, bir eşya üzerinde,…

Kira Tespit Davası

I. Kira Tespit Davası Nedir? Kira tespit davası, konut ve çatılı işyeri kira sözleşmeleri için kira bedelinin belirlenmesine ilişkin dava olarak tanımlanabilmektedir. Kir tespit davası, kira bedelinin; kira sözleşmesinde hiç…

Boşanmada Mal Paylaşımı

Boşanmalar Mal Paylaşımı Nasıl Olur? Boşanmada mal paylaşımı, Türk Medeni Kanunu’na göre Edinilmiş Mallara Katılma rejimine göre yapılmaktadır. 01/01/2002 tarihinden önce Mal Ayrılığı Rejimi geçerliydi. Bu sebeple evlilik içerisinde satın…

Ortaklığın Giderilmesi Davası

I. Mülkiyet Nedir? Ortaklığın giderilmesi davası konusunda bilgi edinebilmek için öncelikle bazı hukuki kavramları öğrenmek gerekmektedir. Mülkiyet, hakkın sahibine eşya üzerinde kullanma, yararlanma ve tasarruf etme yetkilerini verir. Herkese karşı…

Kadına Şiddet ve Önlenmesi

Kadına şiddet, kadınlara yalnızca kadın oldukları için uygulanan veya kadınları etkileyen cinsiyete dayalı bir ayrımcılık ile kadının insan hakları ihlaline yol açan ve bu Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunda şiddet olarak tanımlanan her türlü tutum ve davranıştır. Kadına şiddet; fiziksel şiddet, psikolojik şiddet, cinsel şiddet veya ekonomik şiddet şeklinde olabilir.

Uzaklaştırma Kararı

I. Uzaklaştırma Kararı Nedir? Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, devletin şiddeti önlemesini, şiddete uğrayanı korumasını ve şiddet uygulayan kişilerin tedbir kararı ile durdurulmasını ve rehabilite edilmesini amaçlamaktadır.…