Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi

I. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinin Tanımı ve Hukuki Niteliği Türk Borçlar Kanunu’nun 611’inci maddesinde; “Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, bakım borçlusunun bakım alacaklısını ölünceye kadar bakıp gözetmeyi, bakım alacaklısının da bir malvarlığını veya bazı malvarlığı değerlerini ona devretme borcunu üstlendiği sözleşmedir.”...

Özel Üniversiteler Ne Kadar Zam Yapabilir?

I. Özel Üniversitelerinin Kar Gütmeme Amacı Her özel üniversite, vakıf üniversitesidir ve kamu tüzel kişiliğine sahiptir. Vakıf üniversiteleri, devletin denetimi altında olup Yükseköğretim Kurulu’na bağlı hareket etmek zorundadır. Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği 4’üncü maddesinde; “Vakıf Yükseköğretim Kurumu: Kazanç amacına yönelik...

Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi

I. Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi Nedir? Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi, ileride bir taşınmazın kararlaştırılan koşullarla satışının gerçekleştirilmesini sağlayan, kişisel hak ve borç doğuran, alıcısına taşınmaz satışını isteme olanağı veren, tapu siciline şerhi mümkün olan, iki taraflı ve resmi biçimde noterde...

Nefret Suçlarına Karşı Yasal Düzenlemeler

I. Nefret Suçları Nedir? Nefret suçları, gruplara veya grupları oluşturan bireylere karşı sahip oldukları yaş, cinsiyet, renk, din, etnik köken gibi özellikleri nedeniyle işlenen her türlü suçtur. Nefrel suçlarının aslında nefret ile değil ön yargı ile alakalı olup suçu oluşturan...

Malik ve Kiraya Verenin Tahliye Davası Açma Hakkı

I. Kiraya Veren, Malik Olmak Zorunda Mı? Kira sözleşmesi, bir bedel karşılığında geçici bir süre için tarafa veya başkasına ait taşınır veya taşınmaz malın veya bir hakkın kullanımını sağlayan sözleşmedir. Kira sözleşmesinin tarafları, kiraya verilen maldan bedel karşılığı yararlanan kiracı...

Kira Sözleşmesinin Vekaleten Yapılması

I. Vekalet Sözleşmesi ve Şekli Unsuru Vekalet sözleşmesi, vekilin, vekalet vereni menfaatine ve iradesine uygun olarak bir iş görme borcu altına girdiği sözleşmedir. Sözleşme ile kararlaştırılan veya teamülün bulunduğu hallerde vekil ücret talep edebilir. Bu şekilde müvekkilin ücret ödemekle yükümlü...

Yürütmenin İnternet Erişimini Engellemesi

I. İnternet ve İfade Özgürlüğü İnternet, yaşadığımız yüzyılın en önemli kitle iletişim aracıdır. Kişilerin bilgiye kolay ve hızlı ulaşmasını sağlayan vazgeçilemez bir araçtır. 1 İnternete erişim hakkı; basın hürriyeti, ifade özgürlüğü, bilim ve sanat hürriyeti, bilgi edinme ve bilgiye ulaşma...

İfade Özgürlüğü Bağlamında Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu

Özet Cumhurbaşkanına hakaret suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 299’uncu maddesinde genel hakaret suçundan ayrı düzenlenmektedir. Yazımın ilk bölümünde cumhurbaşkanına hakaret suçunun unsurlarını, hukuka uygunluk sebeplerini, nitelikli halini ve soruşturma ve kovuşturma usulüne değindim. Yazımın ikinci bölümünde ise cumhurbaşkanına hakaret suçunu ifade...

Ceza Muhakemesinde Silahların Eşitliği İlkesi

Özet Silahların eşitliği ilkesi, adil yargılanma hakkının bir unsuru olup iddia ve savunma makamının eşit şartlarda yargılamada hükme etki edebilmesidir. Çalışmamın ilk bölümünde silahların eşitliği ilkesinin tanımını, tarihi kökenini ve uygulanma zamanını açıkladım. Çalışmamın ikinci bölümünde ise silahların eşitliği ilkesinin...

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası

Konut ve çatılı işyeri kira sözleşmelerine kiraya verenin kira sözleşmesini sonlandırmasının sınırlı sebebi vardır. Bu sebeplerden biri de kiraya verenin ya da bakmakla yükümlü olduğu kişilerden birinin kiralanan konut veya çatılı işyerine ihtiyacı olması durumudur. Kısaca İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası olarak adlandırabiliriz.

İdarenin Sorumluluk Nedenleri

İdarenin sorumluluk nedenleri denince öğretide ‘’İdarenin kusura dayanan sorumluluğu’’ ve ‘’Kusursuz sorumluluk halleri’’ şeklinde iki farklı sorumluluk nedeni kabul edilmektedir. İdarenin kusura dayanan sorumluluğunda özel hukuk kabulünün aksine; idarenin yalnız görevlilerinin fiillerinden veya onların seçiminden değil, aynı zamanda hizmetin kurulmasından...

Boşanma Davasında Ziynet Eşyaları

I. Ziynet Eşyaları Nedir? Ziynet eşyaları, değerli madenlerden üretilen takılardır. Nikah, düğün, kına gecesi gibi evliliğe dair merasimlerde gelin ve damada takılan; bilezik, kolye, gerdanlık, takı seti, saat, küpe, yüzük gibi takılar ve paralar ziynet eşyasıdır. Çeyrek altın, yarım altın,...

Boşanma Sebepleri: Eşler ve Aileler Arasındaki Davranışlar

I. Boşanma Sebepleri: Eşler ve Aileler Arasındaki Davranışlar Eşler, evlilik birliğin mutluluğunu elbirliğiyle sağlamakla, birlikte yaşamak, birbirine sadık kalmak ve yardımcı olmakla yükümlüdür. Eşler birbirlerine ve birbirlerinin ailelerine saygı göstermekle yükümlüdür. Ayrıca eşler, birbirlerini kendi ailelerine karşı da korumak ve...

Boşanma Sebepleri: Ekonomik Şiddet

Boşanma Sebepleri: Ekonomik Şiddet Ekonomik şiddet, evlilik birliği içerisindeki eşlerin birbirlerini maddi bakımdan zor durumda bıraktığı, kişisel gelişimini kısıtladığı eylemler olarak tanımlanabilir. Eşlerin çalışma hayatlarının kısıtlanması veya engellenmesi, çalışması için zorlama ve baskı yapılması, kişisel kazançlara el koymak veya tasarrufunu...

Boşanma Sebepleri: Eşlerin Kusurlu Davranışları

Eşler, birbirlerine saygı ve sevgi göstermelidir. Eşlerden birinin diğerine; fiziksel, psikolojik, ekonomik veya cinsel şiddet uygulaması boşanma sebebidir. Eşler birbirlerine karşı saygı yükümlülüklerine dikkat ederek davranmalıdırlar. Bu yükümlülüğe aykırı davranışlar, eşlerin kusurlu davranışları sayılır; boşanma davasında eşe kusur olarak yüklenir. Bu durum somut olaya göre belirlenmektedir. Eşler, mutluluğu elbirliğiyle sağlamak ve çocukların bakımına, eğitim ve gözetimine beraberce özen göstermekle, birlikte yaşamak, birbirine sadık kalmak ve yardımcı olmak zorundadırlar.

Boşanma Sebepleri: Eşlerin Kötü Söz ve Söylemleri

I. Eşlerin Kötü Söz ve Söylemleri Nedir? Evlilik birliği içerisinde eşler birbirlerine sevgi ve saygı duymakla yükümlüdür. Eşlerden birinin diğerine hakaret etmesi, aşağılaması, psikolojik şiddet uygulaması, beddua etmesi veya tehdit etmesi eşlerin kötü söz ve söylemleri olarak kabul edilecektir. Türk...

Boşanma Sebepleri: Güven Sarsıcı Davranış

Güven Sarsıcı Davranış Nedir? Evlilik birliği devam ettiği sürece, eşlerin birbirlerine karşı sadakat yükümlülüğü mevcuttur. Eşlerin birbirlerine karşı sadakat yükümlülüğüne aykırı davranışları ağırlığına göre güven sarsıcı davranış olarak sayılabilir. Örneğin; cinsel ilişki zina sebebi iken karşı cins ile duygusal içerikli...

Hukuk Davalarında; İlk İtirazlar

İlk İtiraz Nedir? İlk itiraz davanın esasına girmeye engel olan ve davanın başında ileri sürülmesi gereken usule ilişkin itirazlardır. Diğer bir ismi dava engelleridir. Yargılamanın geçerliliğini etkileyen usule ilişkin savunma mekanizmasıdır. İlk İtirazlar Nelerdir? İlk itirazlar Hukuk Muhakemelelri Kanunu'nun 116'ıncı...

Hukuk Davalarında; Dava Şartları

Dava Şartları Nedir? Dava şartları, bir davanın esası hakkında inceleme yapılması ve karar verilebilmesi için varlığı veya yokluğu zorunlu olan şartlardır. Davanın şartları dava açılabilmesi için değil, mahkemenin davanın esasına girebilmesi için gerekli olan şartlardır. Mahkeme, dava şartlarının mevcut olup...

Şufa Hakkı (Önalım Hakkı)

I. Şufa Hakkının Tanımı Şufa hakkı (önalım hakkı), kanun veya sözleşmeden doğan ve hak sahibinin tek taraflı irade açıklaması ile hükümlerini doğuran kurucu haktır. Borçlu, şufa hakkına konu şeyi paydaşlar dışındaki kişilere satarsa şufa hakkı sahibine kararlaştırılan bedeli ödeyerek önalım...

Elkoyma

Birinci Bölüm; Genel Elkoyma I. Elkoyma Nedir? Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği’nin 4’üncü maddesinde elkoyma; “suçun veya tehlikelerin önlenmesi amacıyla veya suçun delili olabileceği veya müsadereye tâbi olduğu için, bir eşya üzerinde, rızası olmamasına rağmen, zilyedin tasarruf yetkisinin kaldırılması işlemi” şeklinde tanımlanmıştır. Elkoyma,...

Kira Tespit Davası

I. Kira Tespit Davası Nedir? Kira tespit davası, konut ve çatılı işyeri kira sözleşmeleri için kira bedelinin belirlenmesine ilişkin dava olarak tanımlanabilir. Kir tespit davası, kira bedelinin; kira sözleşmesinde hiç belirlenmemiş olması halinde açılabilir. Ayrıca beş yıldan uzun süreli veya...

Boşanmada Mal Paylaşımı

Boşanmalar Mal Paylaşımı Nasıl Olur? Boşanmada mal paylaşımı, Türk Medeni Kanunu’na göre Edinilmiş Mallara Katılma rejimine göre yapılmaktadır. 01/01/2002 tarihinden önce Mal Ayrılığı Rejimi geçerliydi. Bu sebeple evlilik içerisinde satın alınanlar kimin üzerine kayıtlıysa, mal ona ait sayılırdı. 01/01/2022’den sonra...

Ortaklığın Giderilmesi Davası

I. Mülkiyet Nedir? Ortaklığın giderilmesi davası konusunda bilgi edinebilmek için öncelikle bazı hukuki kavramların öğrenilmesi gerekecektir. Mülkiyet, hakkın sahibine eşya üzerinde kullanma, yararlanma ve tasarruf etme yetkilerini verir. Herkese karşı ileri sürülebilen ve konusu eşya olan sınırsız bir ayni haktır....

Kadına Şiddet ve Önlenmesi

Kadına şiddet, kadınlara yalnızca kadın oldukları için uygulanan veya kadınları etkileyen cinsiyete dayalı bir ayrımcılık ile kadının insan hakları ihlaline yol açan ve bu Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunda şiddet olarak tanımlanan her türlü tutum ve davranıştır. Kadına şiddet; fiziksel şiddet, psikolojik şiddet, cinsel şiddet veya ekonomik şiddet şeklinde olabilir.

Uzaklaştırma Kararı

I. Uzaklaştırma Kararı Nedir? Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, devletin şiddeti önlemesini, şiddete uğrayanı korumasını ve şiddet uygulayan kişilerin tedbir kararı ile durdurulmasını ve rehabilite edilmesini amaçlamaktadır. Kanunun koruduğu en temel hak, yaşam hakkıdır. Uzaklaştırma kararı da...

Tutukluluğa İtiraz

1. Tutuklama Nedir? Tutuklama, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 100 ila 108’inci maddeleri arasında düzenlenen, suç işlediği yönünde kuvvetli şüphe bulunan kişinin sahip olduğu hürriyetin, kaçmasını veya delilleri karartmasını engellemek amacıyla kısıtlanmasıdır. Tutuklama, bir koruma tedbiridir. Tutuklama kararını sadece hakim verebilir. Soruşturma...

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma sebebine göre boşanma davası açma süreçleri farklılık gösterir. Boşanma davaları, anlaşmalı boşanma davası ve çekişmeli boşanma davası olmak üzere iki farklı şekilde açılabilir. Boşanma davalarına bakmakla görevli mahkemeler Aile Mahkemeleridir. Boşanma davası, Aile Mahkemesi'ne boşanma dava dilekçesi verilerek açılır.