Kira Ne Zaman Ödenmelidir?

Kira sözleşmelerinde genelde kira bedellerinin ne zaman ve ne şekilde ödenmesi gerektiği yer almaktadır. Peki kira sözleşmesinde kira bedelinin ne zaman ödenmesi gerektiği açıkça yer almıyorsa; kira ne zaman ödenmelidir? Bu yazıda genel olarak kira bedellerinin ne zaman ödenmesi gerektiği...

Kiralananın Erken Teslimi

Konut ve çatılı işyeri kira sözleşmelerinde kiracının konuta ya da işyerine ihtiyacının kalmaması ya da yeterli gelmemesi, maddi gücünün değişmesi, beklenmedik farklı bir durumun meydana gelmiş olması gibi sebepler ile kiralananın erken teslimi söz konusu olabilmektedir. I. Belirli Süreli Kira...

Anonim Şirket Kuruluşu

I. Anonim Şirket Türk Ticaret Kanunu’nun 329. maddesi uyarınca anonim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız mal varlığıyla sorumlu bulunan şirkettir. Pay sahipleri, sadece taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile ve ancak şirkete karşı sorumlu olurlar....

2B Arazisi Nedeniyle Kullanım Kadastrosu Tespitine İtiraz Davası

Orman niteliğini kaybetmiş araziler kadastro açısından orman sınırları dışına çıkarılır. Orman Kanun’un 2’inci maddesinin B fıkrasında düzenlendiği için bu arazilere "2B Arazisi" denilmektedir. Sonradan düzenlenen kanunlarda da 2/B alanları şeklinde tanımlamalara yer verilmiştir. Orman sınırları dışına çıkartılan 2B Arazileri devlete...

E Devlet ile Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davası, eşlerden birinin yetkili aile mahkemesine vereceği boşanma dava dilekçesi ile açılır. E Devlet sisteminde geliştirilen; UYAP Vatandaş Portal sistemi sayesinde; Elektronik İmza veya Mobil İmzaya sahip vatandaşların internet sistemi üzerinden boşanma davası açabilmesi mümkündür. UYARI : Bu yazıda...

Kasten Öldürmeye Teşebbüs & Kasten Yaralama

Bir eylemin hangi suç tipine girdiği ceza hukuku açısından son derece önemlidir. Suç eylemlerinin neler olduğunun kanunda tanımlanmış olması hukuk devleti ilkesinin bir gereğidir. Ancak bazı suç eylemlerinin hangi suç tipini oluşturduğunu tespit etmek her zaman kolay değildir. Bu yazıda,...

Anahtar Teslim Tutanağı ve Kiralananın Teslimi

I. Anahtar Teslim Tutanağı Nedir? Bir çok kiracı ve kiraya veren tarafından kiralanan daire veya işyerinin iadesinde anahtarlar teslim edilmekte ise de buna dair yazılı bir belge düzenlenmemektedir. Hatta öyle ki çoğu zaman anahtarlar emlakçıya ya da kiraya verenden başka...

Tahliye Taahhütnamesinde Eşin İmzası Yoksa Geçersiz Midir?

Tahliye taahhütnamesi bilindiği üzere, kiracının belirli bir tarihte kiralananı tahliye edeceğine dair kiraya verene verdiği yazılı bir taahhüttür. Bir çok kiracı veya kiraya veren tarafından; tahliye taahhütnamesinde eşin imzası yoksa geçersiz olduğu şeklinde bir algı vardır. Ne yazık ki çoğu...

Taşınmaz Yatırımı ile Türk Vatandaşlığı Kazanılması

Taşınmaz Yatırımı ile Türk Vatandaşlığı Kazanılması için Türkiye’de satın alınacak taşınmazın değeri önem arz eder. Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20’nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi’ne göre;“En az 400.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası...

Tahliye Taahhütnamesi Nedeniyle Tahliye Süreci

Tahliye taahhütnamesi, kiracının, kiraladığı konutu veya işyerini belirli bir tarihte boşaltacağını taahhüt ettiği yazılı belgedir. Tahliye taahhütnamesi nedeniyle tahliye süreci için iki yöntem izlenebilir. Bunlardan ilki icra takibi başlatmak ikincisi ise doğrudan dava açmak olacaktır.

Tahliye Taahhütnamesi Nasıl İptal Edilir?

Ülkemizde yaşanan konut ihtiyacı, emsal kira ücretlerinin yükselmesi ve yenilenen kira dönemleri için yüzde 25 artış oranı ile sınırlandırılması nedeniyle bir çok kiraya veren kiracısını tahliye etmek için bir yol arıyor. Başvurulan yollarda ise en başta tahliye taahhütnamesi ile tahliye...

Boş Tahliye Taahhütnamesi Geçerli Midir?

Tahliye taahhütnamesi, kiracının kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı taahhüt ettiği yazılı belgedir. Türk Borçlar Kanunu'na göre tahliye taahhütnamesinin "kiralananın tesliminden sonra" düzenlenmiş olması gerekir. Aksi takdirde tahliye taahhütnamesi geçerli olarak kabul edilemeyecektir. Tahliye taahhütnamesinin kiralanın tesliminden sonra mı önce mi...

Kiracının Konutunun Olması Nedeniyle Tahliye

Konut kira sözleşmelerinde kiracının tahliye edilmesi için nedenler kanunla sınırlandırılmıştır. Bu nedenle kiraya veren kiracısını ancak Türk Borçlar Kanunu'nda sayılan nedenler ile tahliye edebilecektir. Kiracının konutunun olması nedeniyle tahliye nedeni de 352'inci maddede düzenlenen tahliye nedenlerinden biridir. Kiracının veya birlikte...

Şirket Nasıl Kurulur?

Türkiye'de şirket kuruluşu; bireylerin elinde veya vekâletleriyle temsil ettikleri kişiler aracılığıyla mümkündür. Bu nedenle, avukatlar müvekkilleri adına Türkiye'de şirket kurulumunu kolayca gerçekleştirebilirler.

Türkiye’de Yaşamak İsteyen Yabancılar İçin Yasal Riskler

Türkiye’de yaşamak amacında olan yabancıların bu planlamalarını yapmadan önce “Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku” alanında hizmet sunan avukat veya avukatlık bürolarından hukuki danışmanlık almaları tavsiye ediyoruz. Çünkü çoğu zaman doğru bir şekilde planlanmayan ikamet izni başvuruları, çalışma izni başvuruları hatta yatırım...

Türkiye’ye İkamet İzni Başvurusu

I. İkamet İzni Nedir? İkamet izni, yabancılara Türkiye’de kalma hakkı veren izin belgesidir. Oturma izni olarak da ifade edilmektedir. İkamet izninden muaf olan yabancılar dışındaki yabancıların Türkiye’de vizenin veya vize muafiyetinin kendisine sağladığı süreden ya da doksan günden fazla kalacak...

Türkiye’ye Vize Başvurusu

I. Vize Nedir? 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’na göre vize kısaca Türkiye’de en fazla doksan güne kadar kalma hakkı tanıyan ya da transit geçişi sağlayan izin belgesini ifade eder. Türkiye’de doksan güne kadar kalacak yabancılar, vatandaşı oldukları veya...

Sağlık Turizmi Şirketi Nasıl Kurulur?

Yabancıların Türkiye'de sağlık turizmine olan ilgisi giderek büyüyor. Sağlık Turizmi sektörü yatırımcılar için de gözde alanlardan biri haline gelmeye başladı. Peki sağlık turizmi faaliyetleri yürütebilmek için Sağlık Turizmi Şirketi Nasıl Kurulur? Bu soruyu cevaplamadan önce sağlık turizmi ile ilgili bazı...

Tahliye Taahhütnamesine Karşı Aile Konutu İtirazı Tartışması

Bilindiği üzere tahliye taahhütnamesine dayalı olarak kiracının tahliyesi sağlanabilmektedir. Ancak bir çok hukukçu; kiralananın "aile konutu" olduğu durumlarda tahliye taahhütnamesinin geçersiz olduğunu ifade etmektedir. Ancak konu tek bir cümle ile ifade edilecek basitlikte değildir. Tahliye taahhütnamesine karşı aile konutu itirazı...

İrtibat Bürosu Nedir?

I. İrtibat Bürosu Nedir? İrtibat bürosu, yurtdışında faaliyet gösteren bir ticaret şirketinin temsil ve ağırlama, tedarikçi denetimi, teknik destek, haberleşme ve bilgi aktarımı, bölgesel yönetim merkezi oluşturma amaçları ile kurulabilen ve ticari faaliyet göstermeyen işyeridir. İrtibal büroları, şirket veya şube...

İkamet İzni Başvurusu Reddi

İkamet izni başvurusu reddi haalinde; red kararının tebliğinden itibaren 60 gün içinde İdare Mahkemesi'nde iptal davası açılabilir. Ancak idare mahkemesinde açılacak iptal davası yabancının Türkiye'deki kalışını tek başına yasal hale getirmez. Bu nedenle İdare Mahkemesinden red kararının iptali ile birlikte muhakkak "yürütmenin durdurulması" da talep edilmelidir.

Avukata Nasıl Vekaletname Verebilirim?

Türkiye’de bulunan avukatların bir kişiyi veya şirketi resmi makamlara ve mahkemelere karşı temsil edebilmesi için usulüne uygun olarak vekaletname verilmesi gerekmektedir. Avukatlar kural olarak vekaletname olmaksızın resmi makamlardan bilgi edinebilirler, dosya inceleyebilirler, danışmanlık hizmeti verebilirler. Ancak resmi makamlar ve mahkemeler...

Yabancı Şirket Ortaklarının ve Müdürlerinin Çalışma İzni

I. Çalışma İzni Yabancı Şirket Ortaklarının ve Müdürlerinin Çalışma İzni, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca resmi bir belge şeklinde düzenlenen ve geçerlilik süresi içinde yabancıya Türkiye’de çalışma ve ikamet hakkı veren izin belgesidir. Türkiye’de çalışmak isteyen yabancıların çalışma izni alması...

Avukatlık Ücreti Nedir? Nasıl Belirlenir?

I. Avukatlık Ücreti Nedir? Avukatlık bir meslek olup, avukatlık faaliyeti olarak sunulan hizmetler ücrete tabidir. Avukatın sunduğu her türlü hizmet; bilgi, birikim, mesai ve çalışmasının ürünüdür. Avukatın hizmet sunduğu kişiye “iş sahibi” ya da bizim de tercih ettiğimiz ifadesiyle “müvekkil”...

Aidat Borcunu Ödemeyen Kiracı Hakkında Ne Yapılabilir?

I. Kiracının "Aidat" Ödemesi İle İlgili Yasal Düzenlemeler 1. Kat Mülkiyeti Kanunu Açısından “Ortak Gideler” Kat irtifakı, kat mülkiyeti ve toplu yapılarda ana gayrimenkullerin ve ortak yerlerin kullanılması, onarımı ve aynına ilişkin için bir kısım masraflar söz konusudur. Örneğin apartmanda...

İdari Gözetim Kararına İtiraz

İdari gözetim kararı , hakkında sınır dışı kararı verilmiş veya uluslararası koruma başvurusu yapmış yabancılar hakkında kanundaki şartlar altında karar verilebilen, geri gönderme merkezlerinde tutularak özgürlüklerinden yoksun kalmalarına sebep olan bir idari tedbirdir. Yazımda öncelikle idari gözetim kararının hukuki niteliğini,...

Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu

I. Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Kavramı ve Niteliği Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu genel olarak, TTK’nın İkinci Kitabı’nın ( Ticaret Şirketleri) Dördüncü Kısmının (Anonim Şirket) İkinci Bölümü’nde düzenlenmiştir. Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulunun hukuki sorumluluğı TTK m. 549 – 563 hükümleri arasında;...

Uluslararası Ticari Sözleşme Hazırlanması

uluslararasi ticari sozlesmelerin hazirlanmasi avukat hukuk burosu I. Uluslararası Ticari Sözleşme Nedir? “Ticaret”, kelime anlamı ile ürün,mal vb. Alım satımı, kazanç amacıyla yürütülen alım satım etkinliği anlamına gelmekle birlikte terim olarak; üretici ve tüketici arasında mal ve hizmetlerin el değiştirmesi...

Enerji Şartı Anlaşması Kapsamında Yatırımların Korunması

I. Enerji Şartı Anlaşması Nedir? Enerji Şartı Anlaşması (Energy Charter Treaty) 17 Aralık 1994 tarihinde Lizbon’da imzalanmıştır. EŞA, enerji sektöründe uluslararası yatırımların korunması için düzenlenen çok taraflı ilk belge olarak uluslararası hukukta önemli bir yere sahiptir. Enerji Şartı Anlaşması, Türkiye tarafından 17...

Ceza Davalarında İstinaf

Kanun Yolu Olarak İstinaf Nedir? I. İstinaf Nedir? Hukuki bir terim olarak “istinaf” ilk derece mahkemesinin verdiği son kararın, maddi ve hukuki olarak bir üst mahkemece denetlenmesini sağlayan kanun yoludur. un yoludur.1 Bu muhakemeyi yürüten mahkemeye istinaf mahkemesi denir. Bu muhakemeyi yürüten...

Avukatın Yükümlülükleri

Avukatlık Sözleşmesi ve Yükümlülük Kavramı I. Avukatlık Sözleşmesi Avukatlık sözleşmesi, iki tarafa borç yükleyen ve iş görmeyi konu edinen bir sözleşmedir. Bu sözleşme vekalet sözleşmesine çok benzemesine rağmen kendine özgü (sui generis) bir sözleşmedir. 1 Avukatlık Kanunu 163.maddeye göre; ‘’Avukatlık...

Avukat Seçiminde Tavsiyeler

Avukat Seçiminde Tavsiyeler; herkesin kişisel kriterlerine, hayat tecrübelerine göre değişebilir. Biz de bu yazımızda avukat seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlara değindik. Avukatın uzmanlığı, referanslar, avukatın ulaşılabilir olması, iletişim, avukatlık ücretleri avukat seçerken dikkat edilecek kriteler olarak sayılabilir.

Kira Ödemeyen Kiracı İçin Ne Yapılmalıdır?

Kira ödemeyen kiracı kiralanandan tahliye edilebilir ve kira alacağı kiracıdan tahsil edilebilir. Bu iki sürecin tek seferde icra takibi ile yapılması mümkündür. Ancak kira ödemeyen kiracının tahliyesi için her halükarda tahliye davası açılması gerekecektir.

Kiracı Hakları

Kiracı Hakları Nelerdir? Kira sözleşmesi ev ya da işyeri için olabileceği gibi, taşınır eşyalar olan araç, ev eşyası, telefon veya bilgisayar gibi ürünler de olabilir. Bu yazımızda “konut ve çatılı işyeri kira sözleşmesi” nin tarafı olan “Kiracı Hakları ”ndan bahsedilmektedir....

Tapu İptali ve Tescil Davası

I. Taşınmaz / Gayrimenkul Nedir? Tapu İptali ve Tescil Davası konusunda bilgi sahibi olabilmek için öncelikle bilinmesi gerekenler şu şekildedir; Taşınmaz (gayrimenkul); bir yerden başka bir yere götürülemeyen, taşınabilir olmayan, taşınmayan şeklinde tanımlanmaktadır. Hukuki terim olarak ise taşınmaz; arazi, tapu...

Limited Şirket Nedir?

Limited şirket, tüzel kişiliği olan bir sermaye şirketidir. Fakat aynı zamanda kollektif şirkete de yakınlaştırılmış ve karma bir yapıya sahiptir. Ülkemizde en çok limited şirket bulunmaktadır ve bu bakımdan özelliklerinin ve yapısının bilinmesi çok önemlidir. Bu yazıda öncelikle limited şirket...

Kira Artış Oranı Nasıl Belirlenir?

Kira artış oranı, konut ve çatılı işyeri kira sözleşmelerinde yeni kira yılında ödenecek kira bedelinin belirlenmesinde kullanılan orandır. Kira artış oranının belirlenmesinde kanuni bir kısım sınırlamalar mevcuttur. Kanun, temel barınma veya işyeri ihtiyacını karşılamak isteyen kiracı lehine düzenlemeler getirerek fahiş miktarda kira artış oranı belirlenmesinin önüne geçmektedir.

Kiracı Nasıl Çıkarılır? Kiracının Tahliyesi

I. Kiracı Nasıl Çıkarılır? Kiracının Tahliyesi Kira Sözleşmesi ile konut veya işyeri kiralayan kiracının tahliyesi ancak Türk Borçlar Kanunu’nda sayılan şartlar ile mümkündür. Kiracı Nasıl Çıkarılır sorusunun cevapları için belirtilen kira ilişkisi münhasıran konut ve çatılı işyeri kira sözleşmeleri için...

Kira Sözleşmesi

Kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir. Kir sözleşmesi; apartman dairesi, bina, mülk gibi taşınmaz için söz konusu olabileceği gibi otomobil, telefon veya başkaca bir taşınır eşya için söz konusu olabilir.

İki Haklı İhtar Nedeniyle Tahliye

İki haklı ihtar nedeniyle tahliye davasının amacı da kiracının kira bedellerini geciktirmesinin önüne geçmektir. Öyle ki; kiracı aynı kira dönemi içerisinde kira bedelini ödemediği için kendisine yazılı olarak iki haklı ihtarda bulunulmasına sebep olursa, kiraya verenin tahliye hakkı mevcuttur. Bu sayede kiracının kira bedelini geciktirmesinin önüne geçilecektir.

Tahliye Taahhütnamesi Nedir?

Tahliye taahhütnamesi en basit tanımıyla; kiralanan bir konutun veya çatılı işyerinin belli bir tarihte tahliye edileceğinin kabul edildiği taahhüttür. Tahliye taahhüdü; Türk Borçlar Kanunu'nun 352'inci maddesinin birinci fıkrasında düzenlenmiştir. Bu kanuni düzenlemeye ek olarak bir çok Yargıtay İçtihadı ile de uygulama alanı bulunmaktadır.