Kat Mülkiyeti Kanunu’na Göre Ortak Gider

I. Ortak Gider Nedir? Kat mülkiyeti düzeni birlikte yaşamayı kolaylaştırıcı bir takım düzenlemeler içermektedir. Bunlardan en önemlisi ortak gider kat malikleri tarafından paylaşılması ve ödenmesini sağlayıcı önlemlerdir. Kat malikleri başka bir…

Kat Mülkiyetinin Yönetimi

Kat Mülkiyeti kavramının tanımı 634 Sayılı Kat Mülkiyeti kanunu'na yapılmıştır. Buna göre kat mülkiyeti, tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu, dükkan, mağaza, mahzen, depo gibi bölümlerinden ayrı ayrı ve…

Sandık Kurulu Seçmen Üye Görevlendirmesi

Bir çok müvekkilimiz 31 Mart 2024 seçimlerinde sandık kurulu seçmen üye olarak görevlendirildiğine dair tebligat aldığını bildiriyor. Bununla birlikte bu görevlendirmenin detaylarını soruyor. Herhangi bir parti üyeliği bulunmayan, kamu görevlisi…

Israrlı Takip Suçu ve Cezası (TCK 123/A)

Günümüzde sosyal meydanın ve iletişim araçlarının yaygınlaşmasıyla insanların birbirine ulaşabilmesi daha kolay hale gelmiştir. Kişiler hiç tanımadıkları kimslerle dahi temasa geçebilmektedir. Fakat bu mecralarda bu kadar kolay ulaşılabilir olmak bazen…

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu

I. Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu ve Cezası Nedir? Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu Türk Ceza Kanunu'nun 134'üncü maddesinde ve "Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar" başlığı altında…

Marka Nedir?

Marka kavramı 10/1/2017 tarihinde yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'na düzenlenmiştir. En temel haliyle ifade edecek olursak marka; bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt…

Hukuk Davalarında Tanık Delili

I. Tanık Delili Tanıklık, davadaki taraflar dışında üçüncü kişilerin dava ile ilgili vakıalar hakkında bildiklerini mahkmeye anlatmasıdır. Tanık, hukuki niteliği itibariyle bir takdiri delildir. Yani tanığın beyanı hakimi bağlayıcı değildir.…

Hukuk Davalarında Yemin Delili

I. Yemin Nedir? Hukuk davalarında yemnin delili kesin ispat yöntemlerinden biridir. Yemin delili, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 225 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. Kanuna göre yemnin, taraflardan birinin, bir vakıanın doğru olup…

Yargı Harçları ve Avanslar 2024

I. Harç Nedir? 1. Tanım Harç, Arapça kökenli bir kelime olup çıkma, harcama anlamına gelmektedir. Harç, konularına göre devletin yaptığı hizmetlerden yarar görenlerden, işlerini yaptırmak amacıyla yalnız o işle ilgili…

Basit Yargılama Usulü

I. Genel Olarak Basit Yargılama Usulü 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda, yazılı yargılama usulü ile basit yargılama usulü olmak üzere iki temel yargılama usulü benimsenmiştir. Esas itibariyle yazılı yargılama usulü…

İtirazın Kaldırılması

İtirazın kaldırılması, itiraz edilen icra takibinin devamı için İcra ve İflas Kanunu'nda öngörülen başvuru yoludur. Bu sayede alacaklının alacağına kavuşması yargıalamayı gerektirmeden mümkün kılınmıştır. İcra takibinin türüne ve alacaklının ispata…

İhtiyati Tedbir

I.İhtiyati Tedbir Tanımı Bazı durumlarda dava sonucunda, davacı tarafın dava konusu mal veya hakka ulaşması tehlikeye düşebilir. Örneğin davalı, dava sırasında dava konusunu üçüncü bir kişiye devredebilir. İşte bu gibi…

Vesayet Nedenleri

I. Vesayet Nedir? Vesayet , velâyet altında bulunmayan küçüklerin ve çeşitli nedenler yüzünden kendilerini ve/veya mallarını idare etmekten yoksun velâyet altına alınmamış erginlerin korunması ve onların temsil edilmesi maksadıyla kabul…

Delil Tespiti

I. Delil Tespiti Nedir? Delil tespiti; ileride açılacak veya mevcut dava ile ilgili delillerin bazı şartlar altında zamanından önce toplanıp emniyet altına alınması anlamına gelmektedir.1 2 3 Mevcut delillerin kaybolmasını,…