Tutukluluğa İtiraz

tutukluluga itiraz dilekcesi

1. Tutuklama Nedir?

Tutuklama, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 100 ila 108’inci maddeleri arasında düzenlenen, suç işlediği yönünde kuvvetli şüphe bulunan kişinin sahip olduğu hürriyetin, kaçmasını veya delilleri karartmasını engellemek amacıyla kısıtlanmasıdır. Tutuklama, bir koruma tedbiridir. Tutuklama kararını sadece hakim verebilir. Soruşturma aşamasında sulh ceza hakimi, kovuşturma aşamasında tutuklama kararını yargılamayı yapan mahkeme verir. Hakkında tutuklama tedbirine karar verilen kişinin suçu işlediği henüz sabit değildir. Bu nedenle hakkında tutuklama kararı verilen kişi “tutukluluğa itiraz dilekçesi” ile kararın kaldırılmasını isteyebilir.

Tutuklama nedenleri Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 100’üncü maddesinde; “Şüpheli veya sanığın kaçması, saklanması veya kaçacağı şüphesini uyandıran somut olgular varsa. Şüpheli veya sanığın davranışları; 1. Delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme, 2. Tanık, mağdur veya başkaları üzerinde baskı yapılması girişiminde bulunma, Hususlarında kuvvetli şüphe oluşturuyorsa.” şeklinde hükme bağlanmıştır. Tutuklama, istisnai bir koruma tedbiridir.

2. Tutukluluğa İtiraz Dilekçesi Nedir?

Tutuklama kararının Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 101’inci maddesinin ikinci fıkrasında; “Tutuklamaya, tutuklamanın devamına veya bu husustaki bir tahliye isteminin reddine ilişkin kararlarda; a) Kuvvetli suç şüphesini, b) Tutuklama nedenlerinin varlığını, c) Tutuklama tedbirinin ölçülü olduğunu, d) Adli kontrol uygulamasının yetersiz kalacağını, gösteren deliller somut olgularla gerekçelendirilerek açıkça gösterilir. Kararın içeriği şüpheli veya sanığa sözlü olarak bildirilir, ayrıca bir örneği yazılmak suretiyle kendilerine verilir ve bu husus kararda belirtilir.” şeklinde içinde barındırması gereken unsurlar kanunda belirtilmiştir.

Tutuklama kararına karşı soruşturma aşamasında da kovuşturma aşamasında da itiraz yolu açıktır. Tutuklama kararında itiraz usulü gösterilir. Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 104’üncü maddesinde; “Soruşturma ve kovuşturma evrelerinin her aşamasında şüpheli veya sanık salıverilmesini isteyebilir. Şüpheli veya sanığın tutukluluk hâlinin devamına veya salıverilmesine hâkim veya mahkemece karar verilir. Bu kararlara itiraz edilebilir.” hükmüne yer verilmiştir. Tutukluluğa itiraz, bir dilekçe ile yapılır. Ama tutukluluğa itiraz sözlü olarak zabıt katibine beyanda bulunarak ve tutanağa geçirtilerek de yapılabilir. Tutukluluğa itiraz dilekçesi, kişinin tutuklama kararının neden haksız olduğu belirtilen ve tahliyesini talep eden dilekçedir. Tutukluluğa itirazı şüpheli/sanığın kendisi, avukatı, yasal temsilcisi veya eşi yapabilir.

3. Tutukluluğa İtiraz Nereye Yapılır?

Soruşturma aşamasında,tutukluluğa itiraz ve tutukluluğun devamına itiraz kararı veren sulh ceza hakimliğine bir tutukluluğa itiraz dilekçesi verilerek yapılır. Sulh ceza hakimliğinin bu kararını nöbetçi asliye ceza mahkemesi gözden geçirir ve tutukluluğun devam edip etmeyeceğine karar verir.

Kovuşturma aşamasında, kararı veren mahkemeye dilekçe verilerek bir üst numaralı mahkemeden tahliye istenerek yapılır.

4. Tutukluluğa İtiraz Süresi Ne Kadardır?

Tutukluluğa itiraz süresi, eğer karar sanık/şüphelinin yüzüne karşı verilmiş ise kararın verildiği andan itibaren başlar. Tutukluluğa itiraz süresi 7 gündür. 7 gün içerisinde mahkemeye sunulacak bir dilekçe ile tutukluluğa itiraz edilmesi gerekir. Eğer 7 günlük süre kaçırılırsa şüpheli/sanık veya avukatı mahkemeye tahliye talepli dilekçe vererek tahliyeyi talep edebilir.

5. Tutukluluğa İtiraz Reddedilirse Ne Yapmak Gerekir?

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 105’inci maddesinde; “Tutuklama kararına itiraz üzerine, tutuklama kararını veren hakimlik veya mahkeme, kendi verdiği tutuklama kararının 3 gün içinde değiştirmezse, yani tutukluluğun devam etmesi gerektiği kanaatindeyse itiraz dilekçesinin kendisine verildiği tarihinden itibaren üçüncü günün sonunda itirazı incelemeye yetkili merciiye gönderir.” hükmüne yer verilmiştir. Tutukluluğa itiraz reddedilirse, sanık/şüpheli veya avukatı her zaman tahliye talepli dilekçe ile mahkemeden tahliye isteyebilir.

6. Tutukluluk Halinin Devamına İtiraz Dilekçesi

Tutukluluğu devam eden şüpheli/sanık için en geç 30 günlük aralıklarla tutukluluk incelemesi yapılması gerekir.

Tutukluluk incelemesi veya tutukluluğun gözden geçirilmesi ise kovuşturma aşamasında mahkemenin duruşma aralarında yaptığı, soruşturma aşamasında nöbetçi sulh ceza hakimliğinin yaptığı bir incelemedir. Tutukluluk incelemesi, kural olarak dosya üzerinden şüpheli veya sanığın tutukluluk durumunun incelenerek tahliyesi veya tutukluluğunun devamına yönelik bir karar verilmesidir.

Tutukluluğun devamına karar verilirse, tutukluluğun devamı kararına da kovuşturma aşamasında bir üst mahkemeye, soruşturma aşamasında asliye ceza mahkemelerine itiraz yolu açıktır. Kararın verilmesinden itibaren 7 gün içinde tutukluluk halinin devamına itiraz edilmesi gerekir.

7. Tutukluluğa İtiraz Dilekçe Örneği – Örnek


BAKIRKÖY NÖBETÇİ ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NE

GÖNDERİLMEK ÜZERE

BAKIRKÖY … SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE,

DOSYA NO      : 2022/…

ŞÜPHELİ          : …………….. / ………………

ADRES             :

KONU              : Bakırköy … Sulh Ceza Hakimliği’nin 2022/…. sorgu sayılı ve ……/…../….. tarihli kararı ile hakkımda verilen tutuklama kararına itirazlarımın sunulması ve tahliyeme karar verilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR :

1)- Hakkımda başlatılan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2022/….. sayılı soruşturma dosyasından dolayı Bakırköy … Sulh Ceza Hakimliği’nin 2022/…. sorgu sayılı ve ……/…../….. tarihli kararı ile tutuklanmama karar verilmiştir.

2)- Tutuklama kararının yasal şartları oluşmamıştır. Tutuklama Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 100’üncü ve devamı maddelerine göre ancak;

* Kuvvetli suç şüphesi,

* Kaçma şüphesini gösteren somut olgular

* Delilleri karartma, yok etme veya değiştirme, tanığa baskı kurma şartlarının bir araya gelmesi ile verilebilir.

3)- Hakkımda iddia edilen suçu işlemiş değilim. Bununla ilgili …………..

4)- Ben uzun zamandır ………. adresinde ikamet etmekteyim ve yıllardır …………… adresindeki işyerinde çalışmaktayım. Bu nedenle kaçma şüphesi söz konusu değildir.

5)- Delilleri karartma, yok etme veya değiştirme ihtimalim söz konusu değildir. Zaten dosyada toplanması beklenen tüm deliller toplanmıştır. Hiçbir delile etki etme durumum yoktur.

NETİCE-İ TALEP    : Yukarıda arz ve izah ettiğim nedenler ile;

İtirazlarımın KABULÜNE,

Bakırköy … Sulh Ceza Hakimliği’nin 2022/…. sorgu sayılı ve ……/…../….. tarihli kararının KALDIRILMASINA, öncelikle bi hakkın tahliyeme, aksi takdirde bir veya daha çok adli kontrol kararının uygulanmasıyla tahliyeme karar verilmesini talep ederim. ………/…………/…………

İsim Soyisim

İmza


Ceza Avukatına mı ihtiyacınız var?

BAL Avukatlık bürosu avukatları ceza hukukunun konusuna giren tüm hukuki süreçlerde ceza avukatı hizmeti sunmaktadır.

Ceza soruşturma ya da yargılama sürecindeki en ağır yaptırım hiç şüphesiz “tutuklama“dır. Tutuklamanın son bulması için ceza savunma avukatından destek almanız oldukça önem arz eder. Hukuk sisteminin ve adliyelerin karmaşıklığı, mevzuatın yetersizliği ve yargıya karşı oluşan güvensizlikler bir araya geldiğinde; bir suç ithamı ile karşı karşıya kalan kişilerin profesyonel destek alması kaçınılmazdır.

İletişim

Bizi Arayın : +90 212 909 86 34

Mail Gönderin : info@ballawyer.com

whatsApp →