Kira Hukuku Nedir?

Kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir. Kira hukuku da; kira sözleşmesine bağlı olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin ve kuralların düzenlendiği hukuk alanı olarak ifade edilebilir.

Kira Hukuku avukatı da bu bağlamda, kira ilişkilerinin kurulmasında, hükümlerinin uygulanmasında ve uyuşmazlıkların çözümünde aktif görev alan uzmanlaşmış avukat olarak kabul edilebilir.

Kira Hukuku alanına kira sözleşmesine bağlı olarak, kira sözleşmesinin taraflarının ehliyetleri, kira sözleşmesi ile tarafların hak ve yükümlülükleri, kira ilişkisinin süresi, kiralananın teslimi ve geri alınması, kira ilişkisinden doğan vergi ve benzeri yükümlülükler, yan giderler, kiralananda meydana gelebilecek veya meydana gelmiş ayıplar, kira bedeli, kira bedelinin ödenmemesi, taşınmaz kiralarında tahliye, kira bedelinin tespiti gibi hususlar girebilecektir.

Kira sözleşmeleri; tarla, arsa, arazi, apartman, bina, villa, konut, emlak, apartman dairesi v.b. gibi taşınmazlar için olabileceği gibi, hukuken taşınmaz sayılan gemiler ve taşınır mallar olan otomobil, kamyon, araçlar, telefon, ev eşyası v.b. şeklindeki eşyalar için de söz konusu olabilir.

Kira Sözleşmeleri, taşınır mal veya taşınmaz mallar ve “Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmeleri” bakımından ayrıma tabi tutulabilir. Çünkü Türk Borçlar Kanunu’nun dördüncü bölümünde düzenlenen hükümlerde bu yönde ayrıma yer verilmiştir.

Kira sözleşmelerinde ayrıca tarafların tacir, ticaret şirketi, tüketici olup olmaması açısından da ayrım söz konusu olacaktır.


Avukatlık Hizmetleri

BAL Avukatlık Bürosu Kira Hukuku Avukatı Hizmetlerimiz

Kira hukuku avukatı, kira ilişkilerinden doğan alacak ve borçlar için gerekli yasal müracaatları yapar, icra takibi veya dava açarak tahsilata veya borçlu olunmadığına dair işlemler yürütür.

Kira hukuku avukatı, karmaşık mevzuatın doğru şekilde uygulanması ile kiralananın tahliyesine yönelik davaları ve icra takibi süreçlerini yürütür. Kira hukuku avukatı, kiraya veren veya kiracının hakları doğrultusunda uyuşmazlıkların giderilmesini sağlar.

BAL Avukatlık Bürosu olarak kira hukuku avukatı hizmetlerimiz içinde;

 • Tahliye taahhütnamesi ile ilgili uyuşmazlıkarın çözümü,
 • Kira Sözleşmesi hazırlanması, düzenlenmesi ve uyuşmazlıkların çözümü,
 • İki haklı ihtar nedeniyle tahliye davaları,
 • Kira bedellerinin emsal kira bedellerine göre tespiti için Kira Tespit Davası,
 • Kira artış oranının uygulanmasından doğan uyuşmazlıklar,
 • Kira bedelinin ödenmemesi nedeniyle tahliye davası,
 • Kiraya verenlerin kiracılara karşı açmış oldukları davalara karşı kiracı hakları uyuşmazlıkları,
 • İhtiyaç – gereksinim nedeniyle tahliye davaları,
 • Kiralananın gösterilmesine izin davaları,
 • Yeni malikin kiracılı konut veya işyeri alması nedeniyle doğan uyuşmazlıklar ve tahliye davaları,
 • Ticaret şirketlerinin ve tacirlerin kira uyuşmazlıklarından doğan davalar,
 • Kiralanan konut veya işyerinde meydana gelen ayıplardan doğan uyuşmazlıkar için delil tespiti,
 • Kiralananın teslimi için süreç yönetimi,
 • Kira bedellerinin ödenmesi için tevdi mahalli tayinine yönelik davalar,
 • Kira bedellerinin ödenmemesi nedeniyle icra takibi ve tahsilat,
 • Kira bedellerinin ödenmemesi nedeniyle tahliye (Örnek No:13 ) icra takibi yönetimi,
 • İtirazın kaldırılması ve tahliye davaları (İcra Hukuk Mahkemeleri)
 • İtirazın iptali ve tahliye davaları (Sulh Hukuk Mahkemeleri)
 • Kiralananın boşaltılması için icra takibi süreci

gibi uyuşmazlıkarın çözümünü sağlıyoruz.

Memduh Remzi BAL

Avukat

Ece Deniz Vardar

Avukat

Cem Akyazı

Avukat


Kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir. Kira hukuku da; kira sözleşmesine bağlı olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin ve kuralların düzenlendiği hukuk alanı olarak ifade edilebilir.

Kira Hukuku avukatı da bu bağlamda, kira ilişkilerinin kurulmasında, hükümlerinin uygulanmasında ve uyuşmazlıkların çözümünde aktif görev alan uzmanlaşmış avukat olarak kabul edilebilir.


Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmeleri

Türk Borçlar Kanunu’nun 339’uncu ve devamı maddelerinde; niteliği gereği geçici kullanıma özgülenmiş taşınmazların altı ay ve daha kısa süreyle kiralamaları hariç olmak üzere konut ve çatılı işyeri kira sözleşmelerine ilişkin özel düzenlemelere yer verilmiştir. Bu hükümlerin bir çoğu emredici nitelikte olduğundan kira sözleşmelerinde aksine hüküm yer alsa dahi kanunun emredici hükmü geçerli olacaktır.

İnsanların barınma ihtiyacına yönelik olarak konut kira sözleşmeleri hakkında emredici hükümlerin uygulanması ve kiraya veren ile kiracı arasındaki güç dengesinin kurulması yerinde bir uygulamadır. Türkiye’nin uyguladığına benzer yönde Norveç, Hollanda, Almanya, İsviçre ülkelerinde de benzer uygulamaya yer verilmektedir.


Konut kira sözleşmeleri, hakkında bilinmesi gereken en önemli hususlar;

 • Konut kira sözleşmelerinde kiraya verenin kira süresinde belirtilen 1 yıllık kira sözleşmesi süresinin sonunda tahliye hakkı olmadığı,
 • Kiraya verenin kiralananın tahliyesini ancak kanunda sınırlı olarak sayılan nedenlere dayanarak sağlayabileceği, tahliye sebeplerinin ise; yazılı tahliye taahhütnamesi nedenine dayanılarak tahliye, gereksinim nedeniyle tahliye, yeni malikin gereksinimi nedeniyle tahliye, kiracının mecura zarar vermesi nedeniyle tahliye, kira bedellerinin ödenmemesi nedeniyle tahliye, zorunlu tadilat ve yenileme nedeniyle tahliye, iki haklı ihtar nedeniyle tahliye, komşulara rahatsızlık verme nedeniyle tahliye nedenleriyle tahliye ve 10 yıllık yenileme süresinin dolması nedeniyle tahliye olabileceğidir.
 • Kiralananın el değiştirmesi (Satılması, miras nedeniyle intikal, tapu iptal ve tescil davası nedeniyle devir vb. ) hallerinde kira sözleşmesi yeni malik ile aynı şekilde geçerli olacaktır.
 • Kiracı, kiralananı sözleşme süresinden önce geri vermek isterse makul bir süre için kira bedellerini ödemeye devam edecektir. Ancak kiracı kendisi ile aynı şartlar ile yeni bir kiracı bulursa bu durumda kiraya veren kira bedeli talep edemeyecektir.
 • Kira sözleşmesinde depozito (teminat) bedeli olarak yazılan bedel kiralananın tesliminden sonra aynı bedel olarak geri verilir.
 • Kiralananın teslimine dair uyuşmazlıklarda “Anahtar Teslim Tutanağı” olarak tabir edilen yazılı delil ile ispat şartı yer alır.
 • Kira sözleşmesinin 1 yıllık yenileme dönemlerinde kira sözleşmesinde kira bedelinin arttırılacağına dair bir hüküm yoksa kiraya veren kiranın zamlı olarak ödenmesini isteyemez. Kira tespit davası açması gerekecektir.
 • Kira sözleşmesinin 1 yıllık yenileme döneminde sözleşmede daha farklı hüküm yer alsa dahi uygulanacak zam oranı on iki aylık Tüketici Fiyat Endeksindeki ortalama oranı geçemeyecektir. Sözleşmede daha düşük bir oran var ise bu durumda düşük oran uygulanacaktır.

şartılarının tüm kiraya veren ve kiracılar tarafından bilinmesi gereken önemli hususlar olduğunu düşünüyoruz. Kira Hukuku alanında detaylı bilgi edinmek için yayınlarımıza göz atın.


Kanunlara göre, kişiler kendi hukuki işlerini takip etme yetkisine sahiptir.

Ancak kira ilişkileri ve kira hukukunu ilgilendiren icra takipleri ve dava süreçleri mevzuatta oldukça karmaşık olarak düzenlenmiştir.

Herhangi bir hak kaybına uğramamanız için  kira hukuku alanında hizmet sunan avukatlardan faydalanmanız tavsiye edilir.