Kira Hukukundan Doğan Her Türlü Uyuşmazlık İçin Avukatlık Hizmeti Sunuyoruz.

BAL Avukatlık Bürosu olarak başta konut veya işyeri kira sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar olmak üzere; kira sözleşmesi hazırlanması ve düzenlenmesi, kiracının tahliyesine dayalı; tahliye taahhüdünden kaynaklanan, ihtiyaç nedenine dayalı, tadilat-onarım nedenine dayalı, kira bedelinin ödenmemesine dayalı, örnek no:13 veya örnek no:14 icra takiplerinden kaynaklanan, yeni malikin gereksinimi nedeniyle, iki haklı ihtar nedenine dayalı tahliye davaları, kira tespit davaları, kiralananın gösterilmesi, delil tespiti, kiracının haklarına dayalı ve kira aidatlarından doğan her türlü uyuşmazlığın çözümünde aktif rol alıyoruz. 

Kira Hukuku Avukatı Hizmetlerimiz

Kira hukuku avukatı, kira ilişkilerinden doğan alacak ve borçlar için gerekli yasal müracaatları yapar, icra takibi veya dava açarak tahsilata veya borçlu olunmadığına dair işlemler yürütür.

Kira hukuku avukatı, karmaşık mevzuatın doğru şekilde uygulanması ile kiralananın tahliyesine yönelik davaları ve icra takibi süreçlerini yürütür. Kira hukuku avukatı, kiraya veren veya kiracının hakları doğrultusunda uyuşmazlıkların giderilmesini sağlar.

BAL Avukatlık Bürosu olarak kira hukuku avukatı hizmetlerimiz içinde;

 • Tahliye taahhütnamesi ile ilgili uyuşmazlıkarın çözümü,
 • Kira Sözleşmesi hazırlanması, düzenlenmesi ve uyuşmazlıkların çözümü,
 • İki haklı ihtar nedeniyle tahliye davaları,
 • Kira bedellerinin emsal kira bedellerine göre tespiti için Kira Tespit Davası,
 • Kira artış oranının uygulanmasından doğan uyuşmazlıklar,
 • Kira bedelinin ödenmemesi nedeniyle tahliye davası,
 • Kiraya verenlerin kiracılara karşı açmış oldukları davalara karşı kiracı hakları uyuşmazlıkları,
 • İhtiyaç – gereksinim nedeniyle tahliye davaları,
 • Kiralananın gösterilmesine izin davaları,
 • Yeni malikin kiracılı konut veya işyeri alması nedeniyle doğan uyuşmazlıklar ve tahliye davaları,
 • Ticaret şirketlerinin ve tacirlerin kira uyuşmazlıklarından doğan davalar,
 • Kiralanan konut veya işyerinde meydana gelen ayıplardan doğan uyuşmazlıkar için delil tespiti,
 • Kiralananın teslimi için süreç yönetimi,
 • Kira bedellerinin ödenmesi için tevdi mahalli tayinine yönelik davalar,
 • Kira bedellerinin ödenmemesi nedeniyle icra takibi ve tahsilat,
 • Kira bedellerinin ödenmemesi nedeniyle tahliye (Örnek No:13 ) icra takibi yönetimi,
 • İtirazın kaldırılması ve tahliye davaları (İcra Hukuk Mahkemeleri)
 • İtirazın iptali ve tahliye davaları (Sulh Hukuk Mahkemeleri)
 • Kiralananın boşaltılması için icra takibi süreci

gibi uyuşmazlıkarın çözümünü sağlıyoruz.

I. Kira Hukuku Nedir?

Kira Hukuku avukatı da bu bağlamda, kira ilişkilerinin kurulmasında, hükümlerinin uygulanmasında ve uyuşmazlıkların çözümünde aktif görev alan uzmanlaşmış avukat olarak kabul edilebilir.

Kira Hukuku alanına kira sözleşmesine bağlı olarak, kira sözleşmesinin taraflarının ehliyetleri, kira sözleşmesi ile tarafların hak ve yükümlülükleri, kira ilişkisinin süresi, kiralananın teslimi ve geri alınması, kira ilişkisinden doğan vergi ve benzeri yükümlülükler, yan giderler, kiralananda meydana gelebilecek veya meydana gelmiş ayıplar, kira bedeli, kira bedelinin ödenmemesi, taşınmaz kiralarında tahliye, kira bedelinin tespiti gibi hususlar girebilecektir.

Kira sözleşmeleri; tarla, arsa, arazi, apartman, bina, villa, konut, emlak, apartman dairesi v.b. gibi taşınmazlar için olabileceği gibi, hukuken taşınmaz sayılan gemiler ve taşınır mallar olan otomobil, kamyon, araçlar, telefon, ev eşyası v.b. şeklindeki eşyalar için de söz konusu olabilir.

Kira Sözleşmeleri, taşınır mal veya taşınmaz mallar ve “Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmeleri” bakımından ayrıma tabi tutulabilir. Çünkü Türk Borçlar Kanunu’nun dördüncü bölümünde düzenlenen hükümlerde bu yönde ayrıma yer verilmiştir.

Kira sözleşmelerinde ayrıca tarafların tacir, ticaret şirketi, tüketici olup olmaması açısından da ayrım söz konusu olacaktır.

II. Kira Hukuku Avukatı Seçerken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Türkiye’de avukatlar, ruhsatnamesini alarak bir baroya kayıt olduğu takdirde herhangi bir sınırlama olmaksızın her türlü hukuki uyuşmazlığı çözümleyebilir. Bu nedenle avukatların belirli hukuki alanlarda uyuşmazlık çözümleyebilmeleri için ayrıca bir “uzmanlık” almaları gerekmeyecektir. 

Ancak hukuk alanları çok geniş çaplıdır. Her hukuk alanı kendine has kuralları da içinde barındırır. Bu nedenle avukatlar da kendilerinin daha iyi oldukları hukuk alanlarında uzmanlaşmaya gayret göstereceklerdir. 

Kira hukuku avukatının da tartışmasız olarak uzmanlığı ile ilgili Türk Borçlar Kanunu ve İcra ve İflas Kanunu’nu çok iyi derecede bilmesi beklenir. Bu bilgi uzmanlık alanı için tek başına yeterli olmayacaktır. 

Kira hukuku alanında uzman avukatın tecrübesi ve bilgisi kira sözleşmeleri, kira tahliye davaları, kira tespit davaları, kira uyarlama davaları gibi alanlarda oldukça fazla olmalıdır. Bir kira hukuku avukatı yalnızca kira tahliyesi davasından değil kira sözleşemlerinden doğan kiralananın gösterilmesine izin, takibin iptali, menfi tespit davası gibi bir çok spesifik davayı da tecrübe etmiş olmalıdır. Bunun yanında kira hukuku avukatının çok iyi bir gayrimenkul hukuku ve sözleşmeler hukuku bilgisinin de olması beklenecektir.

Bir avukat olarak kira hukuku avukatı seçiminde dikkat edeceğim husus avukatın beni riskler konusunda ne derece bilgilendirdiği olacaktır. Bize başvuran bir çok kiraya veren veya kiracının “davanın süresi, davanın masrafları, kaybetme ihtimali, tahliye riski, haciz riski” gibi çok önemli konularda yeterli derecede bilgi sahibi olmadığını görmekteyiz. Bu nedenle kira hukuku avukatına başvuran müvekkil adaylarının isteklerinin ne olduğunu iyi dinlemek işimizin en önemli parçasıdır.

III. Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmeleri

Türk Borçlar Kanunu’nun 339’uncu ve devamı maddelerinde; niteliği gereği geçici kullanıma özgülenmiş taşınmazların altı ay ve daha kısa süreyle kiralamaları hariç olmak üzere konut ve çatılı işyeri kira sözleşmelerine ilişkin özel düzenlemelere yer verilmiştir. Bu hükümlerin bir çoğu emredici nitelikte olduğundan kira sözleşmelerinde aksine hüküm yer alsa dahi kanunun emredici hükmü geçerli olacaktır.

İnsanların barınma ihtiyacına yönelik olarak konut kira sözleşmeleri hakkında emredici hükümlerin uygulanması ve kiraya veren ile kiracı arasındaki güç dengesinin kurulması yerinde bir uygulamadır. Türkiye’nin uyguladığına benzer yönde Norveç, Hollanda, Almanya, İsviçre ülkelerinde de benzer uygulamaya yer verilmektedir.

IV. Konut kira sözleşmeleri, hakkında bilinmesi gereken en önemli hususlar;

 • Konut kira sözleşmelerinde kiraya verenin kira süresinde belirtilen 1 yıllık kira sözleşmesi süresinin sonunda tahliye hakkı olmadığı,
 • Kiraya verenin kiralananın tahliyesini ancak kanunda sınırlı olarak sayılan nedenlere dayanarak sağlayabileceği, tahliye sebeplerinin ise; yazılı tahliye taahhütnamesi nedenine dayanılarak tahliye, gereksinim nedeniyle tahliye, yeni malikin gereksinimi nedeniyle tahliye, kiracının mecura zarar vermesi nedeniyle tahliye, kira bedellerinin ödenmemesi nedeniyle tahliye, zorunlu tadilat ve yenileme nedeniyle tahliye, iki haklı ihtar nedeniyle tahliye, komşulara rahatsızlık verme nedeniyle tahliye nedenleriyle tahliye ve 10 yıllık yenileme süresinin dolması nedeniyle tahliye olabileceğidir.
 • Kiralananın el değiştirmesi (Satılması, miras nedeniyle intikal, tapu iptal ve tescil davası nedeniyle devir vb. ) hallerinde kira sözleşmesi yeni malik ile aynı şekilde geçerli olacaktır.
 • Kiracı, kiralananı sözleşme süresinden önce geri vermek isterse makul bir süre için kira bedellerini ödemeye devam edecektir. Ancak kiracı kendisi ile aynı şartlar ile yeni bir kiracı bulursa bu durumda kiraya veren kira bedeli talep edemeyecektir.
 • Kira sözleşmesinde depozito (teminat) bedeli olarak yazılan bedel kiralananın tesliminden sonra aynı bedel olarak geri verilir.
 • Kiralananın teslimine dair uyuşmazlıklarda “Anahtar Teslim Tutanağı” olarak tabir edilen yazılı delil ile ispat şartı yer alır.
 • Kira sözleşmesinin 1 yıllık yenileme dönemlerinde kira sözleşmesinde kira bedelinin arttırılacağına dair bir hüküm yoksa kiraya veren kiranın zamlı olarak ödenmesini isteyemez. Kira tespit davası açması gerekecektir.
 • Kira sözleşmesinin 1 yıllık yenileme döneminde sözleşmede daha farklı hüküm yer alsa dahi uygulanacak zam oranı on iki aylık Tüketici Fiyat Endeksindeki ortalama oranı geçemeyecektir. Sözleşmede daha düşük bir oran var ise bu durumda düşük oran uygulanacaktır.

şartılarının tüm kiraya veren ve kiracılar tarafından bilinmesi gereken önemli hususlar olduğunu düşünüyoruz. Kira Hukuku alanında detaylı bilgi edinmek için yayınlarımıza göz atın. 

Kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir. Kira hukuku da; kira sözleşmesine bağlı olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin ve kuralların düzenlendiği hukuk alanı olarak ifade edilebilir.

Kira Hukuku avukatı da bu bağlamda, kira ilişkilerinin kurulmasında, hükümlerinin uygulanmasında ve uyuşmazlıkların çözümünde aktif görev alan uzmanlaşmış avukat olarak kabul edilebilir.

Kanunlara göre, kişiler kendi hukuki işlerini takip etme yetkisine sahiptir. 

Ancak kira ilişkileri ve kira hukukunu ilgilendiren icra takipleri ve dava süreçleri mevzuatta oldukça karmaşık olarak düzenlenmiştir. 

Herhangi bir hak kaybına uğramamanız için  kira hukuku alanında hizmet sunan avukatlardan faydalanmanız tavsiye edilir. 

Kira Sözleşmesi Nedir?

Kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir. Kira hukuku da; kira sözleşmesine bağlı olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin ve kuralların düzenlendiği hukuk alanı olarak ifade edilebilir.

kira hukuku avukati istanbul

Kiracı Nasıl Tahliye Edilebilir?

Kiralama tahliye sebepleri, Türk Borçlar Kanunu’nda belirtilen koşullarla sınırlıdır. Kiralama sözleşmesinde farklı koşullar olsa bile, kiracıya karşı düzenleme yasağı ve zorunlu hükümlerin ihlali nedeniyle bu koşullar geçerli olmayacaktır.

Kiracının kira ödeme yükümlülüğünü ihlali, kiracının tahliye edilmesinin nedenlerinin ilk sırasında şüphesiz olarak yer alacaktır. Bunun dışında, yasada; iki geçerli bildirimle tahliye, tahliye yazısıyla tahliye, zorunluluk nedeniyle tahliye, 10 yıllık kira süresinin sona ermesi ve yeni sahibin tahliye hakkı koşulları da sayılmıştır.

How Do I Evict A Tenant in Turkey? landlord tenant attorney in turkey

Kira Sözleşmesine Göre Kiracı Hakları Nelerdir?

Türk Borçlar Kanunu’nda, kiralayan ve kiracı ile ilgili emredici hükümler bulunmaktadır. Bu nedenle, kira sözleşmesinde yer alsa bile, emredici hükümlere aykırı sözleşme maddeleri geçerli değildir.

Kiracı; kirasını düzenli ödüyorsa, kiralayan 10 yıl boyunca kiracıyı tahliye edemez. Sözleşme süresinin 1 yıl olarak düzenlenmesi, kiralayana tahliye hakkı vermez. 

what-are-tenants-rights-in-turkey

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası

İhtiyaç ( gereksinim ) nedeniyle tahliye davası, kiraya verenin kendisinin veya alt veya üst soyunun zorunlu ve gerçek bir ihtiyacı nedeniyle kiracısının tahliyesini talep ettiği dava türüdür. 

İhtiyaç nedeniyle tahliye davasının açılması Türk Borçlar Kanunu’na göre emredici sürelere ve şartlara bağlanmıştır. Mahkemeler de ihtiyacın samimi olduğunun ispat edilmesi gerekecektir.

dava takibi istanbul avukat kira hukuku avukatı

Tahliye Taahhütnamesi

Tahliye Taahhütnamesi, kiracının kiralanan işyerini veya konutu belli bir tarihte tahliye edeceğini taahhüt ettiği belgeye verilen isimdir. 

Tahliye taahhütnamesi veren kiracı söz konusu taahhüdünü yerine getirmediği takdirde hakkında Örnek No: 14 İcra Takibi başlatılabilir veya doğrudan tahliye davası açılabilir. 

Tahliye taahhütnamesi kira sözleşmesi ile aynı tarihte ve düzenleme ve tahliye tarihi boş olarak imzalanarak kiraya verene verilmiş olabilir. Bu durumda kiracı tahliye taahhüdünü geçersiz kılabilir mi?

tahliye taahhütnamesi

Kira Tespit Davası Nedir?

Kira tespit davası, kira sözleşmesinde belirlenen veya yazılı bir kira sözleşmesi olmasa dahi kiracının ödediği kira bedelinin hakim tarafından tespit edilmesini sağlayan dava türüdür. 

Kira tespit davası, 5 yıllık kira sözleşmesinin dolmasından sonrası için “emsal / rayiç” kira değerlerine göre de tespit edilebilecektir. 

Kira tespit davası, kira uyarlama davasından farklıdır. Kira uyarlama davası Türk Borçlar Kanunu’nun 138’inci maddesinde belirtilen şartların varlığı halinde açılabilecek iken; kira tespit davası Türk Borçlar Kanunu’nun 344’üncü maddesine dayanılarak açılmaktadır.

Kira tespit davası geçmişe dönük olarak açılabilir mi? Kira tespit davası açmak için ihtarname göndermek zorunlu mudur?

Kira Hukuku Alanındaki Yayınlarımıza göz atın, haklarınızı öğrenin.

BAL Avukatlık Bürosu’nun kira hukuku avukatları tarafından kaleme alınan “Kira Hukuku” kategorisindeki yayınlarımıza göz atın. 

Kira hukuku ile ilgili güncel gelişmeleri takip ediyoruz ve müvekkillerimizi kira hukuku, kira sözleşmeleri, kiraya veren hakları, kiracı hakları konusunda bilgilendiriyoruz. 

kiracinin konutunun olmasi nedeniyle tahliye

Kira Hukuku Avukatı mı arıyorsunuz?

BAL Avukatlık Bürosu Avukatları olarak kira hukuku alanından doğan uyuşmazlıklarda müvekkillerimizin ihtiyaç duyduğu hizmetleri sunuyoruz. 

Başta Bakırköy, Ataköy, Küçükçekmece, Şirinevler, Bahçelievler olmak üzere İstanbul’un tüm ilçelerindeki konut veya işyeri kira sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar hakkında bize ulaşın.

Bakırköy Ataköy Nivo Ataköy’de bulunan ofisimizde randevu oluşturmak için hemen iletişime geçin.