Ceza Avukatı Kimdir?

Ceza avukatı, suç işlemekle suçlanan kişinin ceza soruşturması ve muhakemesi sırasında savunmasını üstlenen avukattır.

Şüpheli veya sanığın ceza avukatına kanundaki ifadesiyle “müdafi” denir. Müdafi, savunucu anlamına gelir. Şüpheli veya sanığın avukatı “müdafi” iken, müşteki, mağdur ve katılanın avukatına “vekil” denilmektedir.

Ceza avukatı, Türkiye’de suç işledikleri iddiasıyla soruşturulan kişileri ilk ifadesinden mahkemeye kadar tüm süreç boyunca savunur. Ceza savunma avukatının geniş yetkileri vardır.

bal avukatlik burosu bakirkoy istanbul avukatlik hizmetleri avukati

I. Ceza Avukatı Ne Zaman Gereklidir?​

Bir ceza savunma avukatına olan ihtiyacınız, suçlandığınız anda başlar.

Çoğu zaman insanlar bir ceza avukatına ihtiyaç duyduklarında farkına varmazlar. Bir ceza avukatına olan ihtiyacınız, suçlamanızla başlar. Türkiye’de bu aşama genellikle ifadenizi almak için karakola davet edildiğiniz ve yakalandığınız veya gözaltına alındığınız aşamadır.

Türkiye’deki yasalara göre, ceza avukatı isteyip istemediğinizi polise, savcıya veya hakime sormanız gerekiyor. Bu aşamaların her birinde bir avukat talep etmeniz gerekmektedir. Çünkü çoğu zaman savunmanın en önemli aşaması ilk ifadelerdir.

Ceza avukatı, adil bir yargılama ve doğru sonuca ulaşmak için ilk ifadeden ceza aşamasına kadar savunma stratejisini kuracaktır.

Bir çok kişi daha önce hiç bir suçlama ile karşı karşıya kalmadığından tam olarak ne yapması gerektiğini bilmiyor. Hukuk sisteminin karmaşıklığı ve temel hakların “prosedür” olarak görülmesi nedeniyle polis, savcı ya da hakim kendi adalet sistemine göre hareket ediyor. Bu nedenle çoğu kişi matbu, basmakalıp ve soyut ifadeler ile gözaltına alınıp devamında tutuklanabiliyor.

Yargılama aşamasında da durum benzerlik arz ediyor. Sanık hakkındaki suçlamanın ne olduğunu dahi kavrayamadan hakkında mahkumiyet hükmünün kurulduğunu öğreniyor. İstinaf veya temyiz süreçleri ise avukatsız olarak yapıldığı takdirde büyük riskler içeriyor. 

II. Ceza Avukatı Ne Yapar?

 • Ceza avukatı, hakimin veya mahkeme heyetinin reddini talep edebilir.
 • Müdafi, savunma makamını temsil eder.
 • Duruşmalarda karar verilmeden önce müdafiye söz hakkı verilir.
 • Ceza savunma avukatı bilirkişi atanmasını talep edebilir. Bilirkişinin görevden alınmasını talep edebilir.
 • Ceza Avukatı, tanıkları, mağduru ve şikayetçiyi doğrudan sorgulayabilir.
  Kanıtlara itirazlar sunar. Yeni delillerin toplanmasını veya mahkemeye sunulmasını sağlayabilir.
 • Ceza avukatı yakalama, tutuklama, alıkoyma, tutuklama gibi her türlü koruma tedbirine itiraz edebilir. Bu önlemlerin kaldırılmasını sağlayabilir.
 • Keşif, yer, otopsi gibi işlemler sırasında ceza savunma avukatı bulunabilir.
 • Gözaltına alınan şüphelinin salıverilmesi için gerekli talep ve itirazları ilgili savcılığa veya hakime sunar. Müdafi bu kararlara itiraz edebilir.
 • Müdafi, tutukluluğa ilişkin ara duruşmalarda savunma yapabilir.
 • Arama veya el koyma operasyonlarında ceza savunma avukatı bulunabilir.
 • Ceza Avukatı, şüpheli veya sanığın dahil olduğu tüm işlemlere katılır. İfade alma, sağlık kontrolleri, teşhis gibi işlemlerde hazır bulunarak işlemlerin yasallığını denetler.
 • Müdafi, sanık, soruşturma ve kovuşturma evrelerinin her aşamasında şüpheli veya sanıkla görüşme, ifade alma veya sorgu sırasında yanında bulunma ve hukuki yardımda bulunma hakkına sahiptir.
  Bu hak engellenemez veya kısıtlanamaz.
 • Ceza avukatı, soruşturma aşamasında dosyanın içeriğini inceleyebilir ve vekaletname varsa istediği belgelerden örnek alabilir.
 • Müdafi ile şüpheli veya sanık, konuşulanları kimsenin dinleyemediği ve diğerlerinin duyamayacağı bir ortamda buluşabilir. Avukat ile müvekkili arasındaki yazışmalar denetlenemez.
 • Ceza Avukatı tüm mahkeme duruşmalarına katılır ve savunur.
 • Müdafi, savcının yani iddia makamının söylediklerine karşı söz alır.
 • Ceza avukatı uzlaşma müzakerelerine katılır.
 • Ceza savunma avukatı, temyiz, itiraz, nihai karara karşı itiraz gibi kanun yollarına başvurur.

III. Ceza Davası Süreci Nasıl İşliyor?

Türkiye’deki ceza muhakemesi Alman Ceza Usulüne benzer. Türkiye’de ceza yargılamalarında jüri sistemi yoktur. Hakim kanunu re’sen uygular. Özgürce hüküm verir.

Türkiye’de ceza yargılaması süreci iki aşamalıdır. Bunlardan birincisi ceza soruşturması ikincisi ise kovuşturma yani (mahkeme) aşamasıdır.

Ceza Soruşturması

Ceza soruşturması aşaması, suç işlediği şüphesiyle bir veya birden fazla kişi hakkında soruşturma ve delil toplama aşamasıdır. Bu aşama savcı tarafından yürütülür. Bu aşamada savcılık, şüpheli veya şüphelileri ifadeye çağırabilir. Savcı, şüphelinin lehine ve aleyhine olabilecek delilleri toplar. Kovuşturma aşaması için herhangi bir süre sınırı yoktur. Suç işlediğinden kuvvetle şüphelenilen ve firar etmesi, tanıklar üzerinde baskı kurması, delilleri yok etmesi veya saklaması muhtemel kişilerin kovuşturma aşamasında tutuklanması mümkündür. Bu kişiler hakkında tutuklama yerine adli kontrol hükümleri de uygulanabilir.

Savcılık soruşturma aşamasında tüm delilleri topladıktan sonra karar verecek. Savcı ya iddianame hazırlayacak ya da şüpheli hakkında suçlamada bulunmayacak ve takipsizlik kararı verecek. Birinci ihtimal bizi ikinci aşamaya, yani kovuşturma aşamasına götürecektir.

Kovuşturma (Mahkeme-Yargılama Aşaması)

Savcılık tarafından sunulan iddianamenin ceza mahkemesi tarafından kabul edilmesiyle kovuşturma aşaması başlar. Bu aşamadan sonra soruşturma savcısının yetkisi kalmayacaktır. Yetki artık ceza mahkemesi hakimine ya da mahkeme heyetine geçer. Mahkeme görevsizlik kararı vermezse, mahkemece toplanması gereken deliller kovuşturma aşamasında toplanır. Bu deliller mahkemenin bizzat araştırdığı deliller olabileceği gibi savunmanın toplamak istediği deliller de olabilir. Mahkeme, bu delillerin toplanmasıyla birlikte duruşma tarihini de belirleyerek, iddianameyi ve duruşma tarihini sanığa ve varsa avukatına bildirir.

Kural olarak, sanık ilk duruşmada dinlenir. Sanık dinlendikten sonra; varsa mağdurlar, müştekiler ve tanıklar dinlenir. Kanıt toplanır ve sanıktan toplanan kanıtlara karşı savunma yapması istenir. Duruşmada hazır bulunan savcı mütalaasını verir. Bu mütalaadan sonra sanık ve davalının avukatı savunmalarını yapar. Son olarak, mahkeme hakimi ya da heyeti kararını açıklar. Mahkeme kararı sanığın beraatına yönelik ise, davaya katılan veya davayı takip eden savcı karara itiraz etme hakkına sahiptir. Aksine sanığın cezalandırılmasına karar verilirse; Sanık ve ceza avukatı karara itiraz edebilir.

IV. Mahkemelerin verdiği cezalar nelerdir?

Türkiye’de idam cezası yoktur. Bunun dışında fiziksel şiddet şeklinde bir ceza söz konusu değildir. Türkiye’de suç işlemenin cezası hapis veya para cezasıdır.

Türkiye’de Hapis Cezaları :

 • Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
 • Müebbet hapis cezası
 • Süreli hapis cezası

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası hükümlünün hayatı boyunca devam eder ve kanunda ve Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelikte belirtilen sıkı güvenlik rejimine göre infaz edilir.

Müebbet hapis cezası hükümlünün hayatı boyunca devam eder.

Hapis cezası, kanunda aksi belirtilmedikçe bir aydan az yirmi yıldan fazla olamaz. Bir yıl veya daha az hapis cezası, kısa süreli hapis cezasıdır.

Kısa süreli hapis cezalarına alternatif olarak yaptırımlar da uygulanabilir. Kısa süreli hapis cezası;

a) Adli para cezası

b) Mağdurun veya kamunun uğradığı zararı iade, iade veya tazmin yoluyla tamamen gidermek,

c) Meslek veya sanat kazanmak için en az iki yıl gerektiğinde barınma da sağlayan bir eğitim kurumuna devam etmek,

d) Mahkûmiyet cezasının yarısından bir katına kadar belirli yerlere gitmekten veya belirli faaliyetleri yapmaktan men edilme, ilgili ruhsat ve ruhsat belgelerinin geri alınmasına, belirli bir meslekten men edilmesi ve failin kişiliğine, sosyal ve ekonomik durumuna, yargılama sırasındaki pişmanlığına ve suçu işlemenin özelliklerine bağlı olarak, cezanın yarısından bir katına kadar bir süre için.

e) En az iki yıl süreyle, meslek veya sanat edinme amacıyla belirli yerlere gitmesinden veya belirli faaliyetlerde bulunmaktan barınma imkânı ile yasaklanmış olmak,

f) Sağlanma hakkı. yetkilerin kötüye kullanılması veya özen ve dikkat yükümlülüğüne aykırı hareket edilerek bir suçun işlenmesi halinde, ilgili ruhsat ve ruhsat belgelerinin geri alınması, belirli bir meslek ve sanatı yapmaktan men edilmesi, cezanın yarısından bir katına kadar süre.

Hakkında bir suç işlediği iddiasıyla cezai tahkikat ( soruşturma veya yargılama ) işlemlerine maruz kalan şüpheli veya sanığın avukatına “müdafi” denir. Müdafi , savunan anlamına gelir. Ceza Muhakemesi Kanunu’nda ceza savunma avukatı için müdafi terimi kullanılır.

Ceza avukatının görevi, temsil ettiği kişinin soruşturma ya da yargılamadaki sıfatına göre değişir. Şüpheli ya da sanığın avukatlığını üstlenen ceza avukatı “müdafi”dir. Müdafi, müvekkilinin hakkındaki suç ithamını ortadan kaldırmak, lehine olan kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak ve yargılamanın “adil” olarak yürütülmesini sağlamak için çaba gösterir.

Ceza avukatı, mağdur, müşteki veya katılan sıfatını taşıyan müvekkili için ise soruşturmada ya da yargılama süresince müvekkilinin haklarını korumak, müvekkilini temsil etmek ve ortaya çıkabilecek şüpheleri gidermeye çalışmak için gayret edecektir. 

Tutuklama Nedir?

Tutuklama, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 100 ila 108’inci maddeleri arasında düzenlenen, suç işlediği yönünde kuvvetli şüphe bulunan kişinin sahip olduğu hürriyetin, kaçmasını veya delilleri karartmasını engellemek amacıyla kısıtlanmasıdır. Tutuklama, bir koruma tedbiridir. Tutuklama kararını sadece hakim verebilir.

Soruşturma aşamasında sulh ceza hakimi, kovuşturma aşamasında tutuklama kararını yargılamayı yapan mahkeme verir. Hakkında tutuklama tedbirine karar verilen kişinin suçu işlediği henüz sabit değildir. Bu nedenle hakkında tutuklama kararı verilen kişi “tutukluluğa itiraz dilekçesi” ile kararın kaldırılmasını isteyebilir.

Elkoyma Nedir?

Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği’nin 4’üncü maddesinde elkoyma“suçun veya tehlikelerin önlenmesi amacıyla veya suçun delili olabileceği veya müsadereye tâbi olduğu için, bir eşya üzerinde, rızası olmamasına rağmen, zilyedin tasarruf yetkisinin kaldırılması işlemi” şeklinde tanımlanmıştır. Elkoyma, önleme amaçlı el koyma ve adli el koyma olarak ikiye ayrılır. Bizim burada inceleyeceğimiz adli el koymadır. El koyma bir koruma tedbiridir.

ceza davalarinda istinaf

İstinaf Nedir?

Hukuki bir terim olarak “istinaf” ilk derece mahkemesinin verdiği son kararın, maddi ve hukuki olarak bir üst mahkemece denetlenmesini sağlayan kanun yoludur. un yoludur.1 Bu muhakemeyi yürüten mahkemeye istinaf mahkemesi denir. Bu muhakemeyi yürüten mahkemeye istinaf mahkemesi denir.

BAL Avukatlık Bürosu Ceza Avukatı

BAL Avukatlık Bürosu ceza avukatları, müvekkilin polis, savcılık ve hakim huzurundaki ifadelerinden önce iddialar ve deliller hakkında bilgi alır. Bu konuyu müvekkil ile tartışır ve bir savunma stratejisi belirler. İfade veya sorgudan önce ceza avukatı ile görüşmek tüm cezai süreç için en önemli aşamaların başında gelir. 

Şüpheli veya sanık olarak müvekkilimiz, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilirse; müdafi olarak hizmet sunan avukat duruşmada savunma yapar. Müvekkilimiz tutuklu ise cezaevinde kendisini görmeye gidiyor, ailesi ve yakınları ile iletişim halinde kalarak ihtiyaçlarını karşılıyoruz.

Müvekkilimizi duruşma öncesi ziyaret edip, duruşmanın nasıl olacağı, duruşmada kimlerin ne söyleyeceği kendisine bildirilir ve savunması için hazırlık yapılır. Müvekkilimiz yargılanıyorsa tüm bu aşamalarda müvekkilimizi müdafi olarak temsil ediyoruz.

Müvekkilimiz aleyhine olabilecek tüm iddia ve delilleri değerlendirir, müvekkilimizin beraatine karşı karşı delil ve savunmalar yaparız. Müvekkilimizi tüm kovuşturma soruşturması, kovuşturma – mahkeme yargılaması aşaması ve temyiz sürecinde temsil ediyoruz.